Service Center
kanten_kantensortiment_light
Grootste voorraad kantenband in Europa
kanten_1m_light
Kanten per meter vanaf 1 meter
Voorraadartikelen voor 16:00 uur besteld, normaal gesproken de volgende werkdag in huis.
Voor informatie en persoonlijk advies
Noodzakelijk toebehoren
Let op!
Voor de verwerking van deze artikelen heeft u de volgende producten nodig:
Menu
Service
OSTERMANN – Dé totaalvakhandel voor keuken-, meubel- en interieurbouw
ABS kantenband
Melamine kanten
Echt houten kanten
Aluminium kanten
PP kantenband
Afwerkranden
Omlijstingsprofielen
Acryl kantenband
Grundierkanten
PVC kantenband
Smeltlijmen
Grepen en knoppen
Greepschelpen en komgrepen
Greeplijsten
Garderobe
Traphek- en handleuningsystemen
Verlichting
Furniture Linoleum
Sibu designplaten
RollDecoren
Echt houten panelen
Kunststof panelen
Steenfineer
Accentpanelen MDF
Houten sierroosters
Verbindingstechniek
Stelpoten & plinttoebehoren
Kastophangers / kastophangrails
Technische profielen
Schroeven & pluggen
Scharnieren
Klepbeslag
Kaders als front, klep, schuif- of draaideur
Meubelrolluiken
Schuif-, draai- en vouwdeurensystemen voor meubels
Schuifdeuren als ruimteverdeler
Kastinrichtingssystemen
Ladesystemen
Ladegeleiders
Rollen / wielen
Meubelvoeten
Tafelbeslag
Kantoorinrichtingssystemen
Meubelsluitsystemen
Demping
Bedfittingen
Meng- en wastafelkranen
Spoelbakken
Afvalscheidingssystemen
Wandaansluitprofielen
Wastafels en -bakken
Ventilatietechniek
Achterwandsystemen
Meubelschapsystemen
Verlichting
Kabelmanagement
Granietvelden
Kantverwerking & -bewerking
Lijmen
Opbrengapparaten
Reinigings-, anti-hecht-, glij- & smeermiddelen
Chemische producten
Achterkant- & grundierfolie
Kitten & PUR-schuimen
Verpakkingsmateriaal
Reparatiemiddelen
Schuren & polijsten
Handgereedschap
Klemmen en spanners
Transport & opslagsystemen
Gezondheid & veiligheid
Verwerkingstechniek
Schroeven & pluggen
afsluiten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ostermann Nederland B.V. KvK nr. 6047138.

Koper: De wederpartij van verkoper, handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep.

Overeenkomst: Iedere verbintenis die tussen verkoper en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die verbintenis.

Overmacht: Elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stagnatie bij de productie bij verkoper of haar toeleveranciers, stakingen bij transport van de goede- ren, maatregelen van enige overheidsinstantie dan wel storingen in de telecommunicatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van verkoper en koper, voor zover door partijen niet schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van koper wordt uitgesloten.
 3. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien verkoper de order mondeling, schriftelijk of via e mail heeft aanvaard dan wel dat door verkoper uitvoering aan de order wordt gegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle opgaven door verkoper van getallen, specificaties, afbeeldingen en of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Om technische redenen kunnen de kleuren in de catalogus of op de website afwijken van de werkelijke kleuren. Afwijkingen kunnen geen reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Verwerkingstips voor onze producten vindt u op het desbetreffende technische productinformatie. Deze kunnen downloaden worden op onze website.
 2. Verkoper hanteert de volgende toleranties: 
  • Indien voor koper een speciaal product wordt gemaakt, geldt bij aflevering een maximale afwijking van 20% (meer/minder) van de overeengekomen hoeveelheid of afmeting
  • Bij ABS en PP kantenband gelden de volgende maattoleranties:
  • Er kunnen kleurnuanceverschillen voorkomen per productie en per serie.
  Breedte [mm] Toegestane afwijking
  12 bis 100 + 0,50 / -0,50
  Dikte  [mm] Toegestane afwijking
  0 bis 1,0 + 0,15 / - 0,15
  1,1 bis 2,0 + 0,10 / - 0,20
  2,1 bis 3,0 + 0,15 / -0,25
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden bestellingen en opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 5 Levering

 1. Overschrijding van de gebruikelijke levertijd levert voor koper geen recht op schadevergoeding op, noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien koper weigert de goederen af te nemen, blijft hij gehouden om de overeengekomen prijs te betalen en de daardoor voor verkoper voortvloeiende schade te voldoen.
 3. Verkoper heeft het recht om in gedeelten te leveren.
 4. Leveringen geschieden vanaf het centrale magazijn van verkoper in Duitsland dan wel vanaf de vestigingsplaats van derden. De kosten van verzending komen in principe voor rekening van koper. De specificatie van de kosten staat in een afzonderlijke bijlage genoemd.
 5. In geval van retour moet koper eerst contact opnemen met verkoper. Retour zendingen naar verkoper in Nederland worden niet geaccepteerd. De kosten van de retour zending komen voor rekening van koper. Voor retouren om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, berekenen we kosten in de hoogte van 20% van de goederenwaarde met een minimum van € 20,-. Retourzendingen dienen altijd deugdelijk verpakt te zijn, zodat er geen beschadiging of vervuiling aan de goederen kan ontstaan. Op maat geproduceerde en bewerkte goederen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval op zo’n kort mogelijke termijn te onderzoeken naar kwaliteit en kwantiteit. Indien bij aflevering blijkt dat de verpakking zodanig is beschadigd dat het product (naar alle waarschijnlijkheid) ook is beschadigd, dient koper de beschadigde verpakking niet te accepteren en ongeopend aan verkoper te retourneren.
 2. De geleverde zaken en goederen dienen na levering aan de klant of aan door hem aangegeven derde, meteen onderzocht te worden. Het onderzoeken door de koper omvat ook het gedeeltelijke verwijderen van de beschremfolie, om vast te kunnen stellen of de geleverde goederen kleurafwijkingen of beschadingen hebben. De goederen worden als goedgekeurd geacht, tenzij Ostermann een schriftelijke klacht betreffende zichtbare gebreken omtvangt.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen, dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare tekortkomingen of gebreken dienen binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk drie maanden na levering te worden gemeld.
 4. Indien wordt gereclameerd conform het vorige lid, blijft koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door verkoper aan koper geleverde zaken en goederen, daaronder begrepen eventuele ontwerpen enz. blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen jegens verkoper is nagekomen. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op koper nadat de factuur van de geleverde goederen door koper volledig is voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit over alle door verkoper geleverde goederen zolang al haar vorderingen nog niet door koper zijn voldaan.
 2. Koper is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken en goederen te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren, noch aan derden in gebruik te geven.
 3. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of goederen dan wel daarop rechten willen vestigen dan wel doen gelden, is koper verplicht om verkoper zo snel als mogelijk is daarvan op de hoogte te stellen. Koper verplicht zich om aan derden die rechten willen doen gelden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of goederen omgaand mee te delen dat die zaken of goederen zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
 4. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of goederen afdoende te verzekeren.
 5. De door verkoper geleverde zaken en goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts worden gebruikt (en doorverkocht) binnen de normale bedrijfsuitoefening van koper.
 6. In geval verkoper zijn eigendomsrechten wil gaan uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper of diens plaatsvervanger om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken en goederen mee terug te nemen.

Artikel 8 Prijswijzigingen

 1. Verkoper mag, bij vaste verkoopprijs, prijswijzigingen doorberekenen als verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van sluiten en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.
 2. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere (overheids-) heffingen.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien koper de factuur binnen tien dagen na factuurdatum voldoet, mag hij een korting van 2% toepassen op het factuurbedrag exclusief BTW. Bij betaling via iDEAL, PayPal of Creditcard is er geen betalingskorting van toepassing. Bezwaar tegen de factuur schort de betalingsverplichting van koper niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling van de factuur, is koper na afloop van de betalingstermijn zonder nadere in gebrekestelling in verzuim. Koper is dan over de uitstaande vordering van verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast zal verkoper de wettelijke incassokosten van koper vorderen
 3. In geval van liquidatie, beslag, surseance van betaling of faillissement van koper zijn de vorderingen van verkoper direct opeisbaar.
 4. Indien op enig moment bij verkoper gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van koper heeft verkoper het recht om zekerheden van koper te verlangen, bijvoorbeeld een vooruitbetaling.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en overmacht

 1. Verkoper is bevoegd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien koper zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt.
 2. Verkoper is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van verkoper niet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst nog langer in stand laat.
 3. Bij opschorting of ontbinding is de vordering van verkoper terstond opeisbaar.
 4. Indien verkoper wegens overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichting opgeschort gedurende de toestand van de overmacht. Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of andere vergoeding.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en risico-overgang

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan producten tenzij de schade is veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid door verkoper of zijn medewerkers. Indien en voor zover verkoper wel aansprakelijk is, is die aansprakelijk beperkt tot 50% van de aan koper gefactureerde bedragen, per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de verkochte goederen gaat over op koper op het moment dat de goederen bij hem zijn afgeleverd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank van de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen verkoper en koper kennis te nemen.De rechtbank van de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen verkoper en koper kennis te nemen.

© oktober 2021