Service Center
+48 (0)32 889 84 12
kanten_kantensortiment_light
Największy asortyment obrzeży w Europie
kanten_1m_light
Obrzeża o każdej długości od 1 m
Skontaktuj się z nami
Niezbędne akcesoria
Uwaga!
Do użycia wybranych artykułów potrzebne będą Ci jeszcze następujące produkty:
Menu
Serwis
Obrzeża ABS
Obrzeża melaminowe
Obrzeża z drewna naturalnego
Obrzeża aluminiowe
Obrzeża PP
Obrzeża z mostkiem
Obrzeża opasające
Obrzeża akrylowe
Obrzeża podkładowe
Obrzeża PVC
Kleje topliwe
Listwy uchwytowe
Technika łączenia
Profile techniczne
Oświetlenie
Obróbka obrzeży
Kleje
Środki antyadhezyjne i środki czyszczące
Korekta powierzchni
Narzędzia
Urządzenia do nakładania kleju
zamknij

OWH

Ogólne warunki dostaw i płatności firmy Rudolf Ostermann GmbH (określaną dalej jako „Firma”).

1. Zakres stosowania – zasady ogólne

 1. Ogólne warunki dostaw i płatności Firmy mają charakter wyłączny.
 2. Złożenie zamówienia czy przyjęcie towaru lub usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Nabywcę. Inne warunki handlowe Nabywcy, które nie zostały określone w danej ofercie i w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, nie znajdują zastosowania, chyba że Firma wyraziła jednoznaczną zgodę na ich obowiązywanie. Ogólne warunki dostaw i płatności Firmy obowiązują również w przypadku, gdy Firma wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od ogólnych warunków postanowieniach Nabywcy, bez zastrzeżeń zrealizuje dostawę.
 3. Wszystkie postanowienia zawarte pomiędzy Firmą a Nabywcą w celu realizacji zlecenia zostają pisemnie ujęte w poniższej umowie.
 4. Ogólne warunki dostaw i płatności Firmy obowiązują przedsiębiorstwa w myśl § 310 ust. 1 Kodeksu Cywilnego (BGB).
 5. Ogólne warunki dostaw i płatności Firmy obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji zawartych z Nabywcą.
 6. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że płatność jest zagrożona przez brak płynności finansowej Nabywcy, Firma jest uprawniona do żądania zabezpieczeń finansowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli Nabywca nie spełni tego żądania, Firma jest uprawniona do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
 7. Z powodów technicznych kolory przedstawione w katalogu lub na stronach internetowych mogą odbiegać od rzeczywistości.
 8. Wskazówki dotyczące obróbki i użycia naszych produktów można znaleźć na kartach informacyjnych, które dostępne są do pobrania na naszej stronie i w sklepie internetowym.

2. Oferty – zawarcie umowy.

 1. Oferty Firmy nie są wiążące do momentu pisemnego potwierdzenia.
 2. Ceny w ofercie i potwierdzeniu zamówienia są cenami netto. Nabywca jest zobowiązany do odprowadzenia należnego podatku VAT powstałego w dniu dostawy / wykonania usługi.

3. Ceny – warunki płatności

 1. O ile nie ustalono inaczej, obowiązują ceny na warunkach „ex works”, bez opakowania i wysyłki, na które zostanie wystawiona osobna faktura.
 2. W przypadku faktur w wysokości przynajmniej 150,- EUR netto możliwa jest płatność w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury ze skontem w wysokości 2% lub płatność netto bez skonta w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku.
 3. W szczególnych przypadkach Sprzedawca wymaga płatności z góry przed wykonaniem usługi. W takiej sytuacji Nabywca zostaje wcześniej poinformowany przez Sprzedawcę.
 4. Nabywca ma prawo do potrącenia należności tylko w przypadku, gdy jego roszczenia są prawomocne, bezsporne i uznane przez Firmę. Dodatkowo jest uprawniony do zawieszenia wykonania zobowiązań jedynie w przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na stosunku umownym.
 5. W przypadku wstrzymania płatności przez Nabywcę, jego zadłużenia, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, wszczęcia postępowania lub odrzucenia wniosku z powodu niedoboru aktywów całkowite zobowiązania wobec Firmy stają się natychmiast należne i płatne.
 6. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w określonym terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości 5% rocznie od kwoty na fakturze, licząc od dnia przekroczenia terminu płatności. Prawo do roszczeń o wyższe odsetki i rekompensatę dalszych szkód w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań pozostaje nienaruszone. W tym względzie obowiązują przepisy prawne.
 7. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen podanych w cennikach w ciągu roku. Obowiązują ceny podane w czasie dokonywania zamówienia. Ceny nie zawierają podatku VAT.
 8. Koszty wysyłki: Więcej informacji można znaleźć na potwierdzeniu zamówienia lub powiadomieniu o kosztach transportu w koszyku w sklepie internetowym.

4. Dostawa

 1. Miejscem wykonania świadczenia dostawy jest magazyn wysyłkowy Firmy lub magazyn jej podwykonawcy, o ile nie ustalono inaczej. Każda dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Jeżeli nie został ustalony konkretny sposób wysyłki, Firma zachowuje prawo do wyboru rodzaju dostawy.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do wykonania zlecenia w częściowych dostawach, o ile jest to akceptowalne dla Nabywcy i nie ma innych uzgodnień. Niezgodności w częściowych dostawach nie zwalniają z obowiązku przyjęcia nadwyżki zamówionego towaru zgodnie z umową. Dodatkowo w przypadku obrzeży Firma zastrzega sobie prawo do dostaw z nadwyżką lub niedoborem do 20% zamówionej ilości. Niedobór ilości nie zostanie uwzględniony jako zaległość. Podstawą rozliczenia jest zawsze rzeczywista dostarczona ilość produktu.
 3. Dotrzymanie zobowiązań dostawy jest zależne od terminowego i należytego wypełnienia zobowiązań przez Nabywcę. Firma zastrzega sobie prawo do sprzeciwu wobec zarzutu niewypełnienia zlecenia.
 4. Jeżeli Nabywca zwleka z odbiorem produktu lub narusza inne zasady współpracy, Firma jest uprawniona do zażądania pokrycia powstałych w ten sposób szkód razem z dodatkowymi wydatkami. Firma zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń.
 5. Jeśli wysyłka opóźnia się, nie dochodzi do skutku lub odbiór nie jest możliwy ze względów niezależnych od Firmy, ryzyko z tym związane przechodzi na Nabywcę od dnia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru.
 6. Firma ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile podstawą umowy zakupu jest terminowa transakcja w myśl § 286 ust. 2 nr. 4 Kodeksu Cywilnego (BGB) lub § 376 Kodeksu Handlowego (HGB). Firma ponosi również odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli Nabywca na skutek spowodowanego przez nią opóźnienia w dostawie nie jest zainteresowany dalszą realizacją umowy.
 7. Jeżeli Firma nie dotrzyma wiążącego terminu dostawy Nabywca ma prawo do pokrycia szkód spowodowanych opóźnieniem na skutek niewypełnienia zobowiązań przez Firmę potrącając 0,5% ceny zakupu za pełny tydzień, z ograniczeniem do maksymalnie 5%. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli powstała szkoda spowodowana jest naruszeniem podstawowych obowiązków umownych („obowiązek kardynalny”).
 8. Jeżeli Nabywca po bezskutecznym wezwaniu do wykonania usługi wysunie roszczenie odszkodowania zastępującego usługę, a niewypełnione przez Firmę zobowiązanie jest znaczące, odpowiedzialność finansowa Firmy ogranicza się do przewidywalnych, typowych szkód, które mogą wystąpić w tym wypadku.
 9. Jeżeli opóźnienie dostawy przez Firmę spowodowane jest naruszeniem podstawowych obowiązków umownych, firma ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże jej odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych, typowych szkód, które mogą wystąpić w tym wypadku. Za zwrot towaru spowodowany przez Nabywcę zostaje naliczona opłata w wysokości 20% wartości towaru, co najmniej 20,- EUR, o ile Nabywca nie przedstawi dowodu na to, że powstałe szkody Firmy lub utrata wartości towaru są znacząco mniejsze. Zwrot jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą. Akceptujemy tylko zwrot zapakowanych towarów, które zostały wystarczająco zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wyklucza się możliwość wymiany wersji specjalnych.

5. Reklamacje

 1. Odbiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego sprawdzenia zakupionego towaru w celu potwierdzenia braku wad i kompletności dostawy. Sprawdzenie przez Odbiorcę obejmuje również częściowe zdjęcie folii ochronnej, aby móc stwierdzić, czy dostarczony towar wykazuje odbiegającą od normy kolorystykę lub uszkodzenia. Wszelkie widoczne wady, braki lub nadwyżki towaru należy bezzwłocznie zgłosić na piśmie.
 2. Utajone wady należy zgłosić na piśmie najpóźniej 8 dni po ich wykryciu.
 3. Należy zapewnić Firmie lub zleconym przez nią specjalistom możliwość zbadania wady. Prawo to przysługuje Firmie, o ile Klient nie dowiedzie, że musiał podjąć natychmiastowe działania w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia. Pokrycie kosztu zleconych specjalistów wymaga pisemnego uzgodnienia w poszczególnych przypadkach. Firma jest zobowiązana do zapłaty kary umownej tylko wówczas, jeśli ta została uzgodniona w dodatkowym porozumieniu dotyczącym określonego przypadku.

6. Tolerancje

W przypadku obrzeży z tworzywa sztucznego obowiązują następujące tolerancje wymiarowe:

SZEROKOŚĆ OBRZEŻA  
Szerokość [mm] Tolerancja [mm]
12 do 100 +0,5 / -0,3

 

GRUBOŚĆ OBRZEŻA  
Grubość [mm] Tolerancja [mm]
0 do 1,0 +0,15 / -0,10
1,1 do 2,0 +0,10 / -0,20
2,1 do 3,0 +0,15 / -0,25

7. Odpowiedzialność za wady

 1. Cechy produktu ustalone w umowie są podstawą przy określeniu tolerancji wad dostarczonych artykułów.
 2. Firma odpowiada następująco za wady dostarczonych artykułów: Zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostawy zastępczej zgodnie z własnym wyborem w celu usunięcia szkody. Jeżeli dwie próby usunięcia wady lub dostawa zastępcza nie powiodą się, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu i – o ile zaistnieje podstawa prawna – do odszkodowania zastępującego usługę lub zgodnie z § 284 Kodeksu Cywilnego (BGB) do rekompensaty poniesionych wydatków.
 3. W przypadku reklamacji Nabywca może wstrzymać zapłatę części kwoty w odpowiednim stosunku do występujących wad produktu.
 4. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych związanych z naprawą, dostawą zastępczą, odszkodowaniem zastępującym usługę lub rekompensatą poniesionych kosztów wynosi jeden rok, chyba że zostały spełnione warunki § 438 ust. 1 nr. 2 Kodeksu Cywilnego (BGB). Roczny termin rozpoczyna się wraz z przejściem odpowiedzialności za towar na Nabywcę.

8. Odpowiedzialność cywilna – odszkodowanie

 1. Jeśli z winy firmy doszło do umyślnego niewypełnienia zobowiązań lub rażącego zaniedbania, ponosi ona odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Firma odpowiada również za narażenie na utratę życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia spowodowane rażącym lub umyślnym niewypełnieniem zobowiązań firmy, jej prawnych przedstawicieli lub pomocników. Odpowiedzialność za szkody na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.
 2. Firma ponosi odpowiedzialność, jeśli powstała szkoda spowodowana jest naruszeniem podstawowych obowiązków umownych („obowiązek kardynalny”). Obowiązek kardynalny jest podstawowym i zasadniczym obowiązkiem umownym, którego wypełnienie umożliwia osiągnięcie celu Klienta zawartego w umowie i w którym Nabywca w sposób uzasadniony pokłada zaufanie. Jeżeli Firma ponosi odpowiedzialność, to ogranicza się ona do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy.
 3. W przypadku rażących szkód i ich następstw spowodowanych przez Firmę jej odpowiedzialność względem Nabywcy ogranicza się do świadczeń zastępczych w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności za produkt. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje tylko w przypadku, gdy całkowita kwota ubezpieczenia obejmuje przewidywalne szkody rzeczowe i ich następstwa. Jeżeli ubezpieczenie nie pokryje szkód, Firma przejmie posiłkowo odpowiedzialność względem Nabywcy.
 4. Jeżeli odpowiedzialność firmy za szkody jest wykluczona lub ograniczona, odnosi się to również do odpowiedzialności personalnej naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli i pomocników. Ze względu na standardowe tolerancje możliwa jest nadwyżka lub niedobór w dostawie w maksymalnej wysokości 20%. Sprzedawca zachowuje możliwość dodatkowego rozliczenia produktu.

9. Zastrzeżenie własności

 1. Firma rości sobie prawo własności towaru aż do wpłynięcia całkowitej zapłaty wynikającej z umowy dostawy. Jeżeli między Firmą a Nabywcą ustalone jest prowadzenie rachunku bieżącego, zastrzeżenie własności odnosi się do uznanego salda. Zasada ta obowiązuje również, gdy saldo nie zostanie uznane, a zamiast niego zostanie wyliczone saldo „przyczynowe” ze względu bankructwo lub likwidację działalności Nabywcy.
 2. Nabywca jest zobowiązany do odpowiedniego obchodzenia się z towarem; jest w szczególności zobowiązany do ubezpieczenia jego całkowitej wartości na własny koszt na wypadek pożaru, zalania lub kradzieży. Jeżeli konieczne są prace konserwacyjne i inspekcyjne, muszą one zostać terminowo przeprowadzone przez Nabywcę na jego własny koszt.
 3. W razie zajęcia mienia lub ingerencji osób trzecich Nabywca jest zobowiązany do poinformowania o tym Firmy na piśmie, by ta mogła wnieść skargę zgodnie z § 771 Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO). Jeśli osoby trzecie nie są w stanie ponieść sądowych i pozasądowych kosztów skargi zgodnie z § 771 Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO), Nabywca ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 4. Nabywca jest uprawniony warunkowo do sprzedaży osobom trzecim dostarczonego towaru w toku działalności gospodarczej. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany do cesji wszystkich roszczeń do zysku, powstałych po sprzedaży względem odbiorców. Cesja roszczeń do zysku jest ograniczona do wysokości płatności, która została ustalona przez Nabywcę i Firmę w postaci końcowej sumy na fakturze łącznie z podatkiem VAT. Przyjmujemy cesję roszczeń do zysku. Nabywca jest uprawniony do ściągnięcia tej należności, o ile nie zaprzestał uiszczania płatności. Jeżeli ma to miejsce, Firma jest uprawniona do wycofania upoważnienia do pobrania należności z konta; w tym wypadku Nabywca jest zobowiązany do przekazania wszystkich potrzebnych informacji umożliwiających ściągnięcie należności od odbiorców końcowych. Firma jest uprawniona do wycofania upoważnienia do pobrania należności z konta i odsprzedaży, jeżeli Nabywca popadł w duże trudności finansowe, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego.
 5. Jeżeli Nabywca przetwarza dostarczony przez firmę zastrzeżony towar, dzieje się to na rzecz Firmy. Jeżeli Nabywca przetwarza towar zastrzeżony innych dostawców, Firmie przysługuje zastrzeżona własność przetworzonego towaru w części odpowiadającej wysokości nieuregulowanej płatności (suma końcowa na fakturze razem z podatkiem VAT), jaka została ustalona między Nabywcą a Firmą.
 6. Jeżeli dostarczony przez Firmę zastrzeżony towar zostanie zmieszany z innymi rzeczami lub obiektami w sposób uniemożliwiający rozróżnienie, Firmie przysługuje otwarta należność (suma końcowa na fakturze razem z podatkiem VAT), jaka została ustalona między Nabywcą i Firmą. Nabywca przyznaje Firmie współwłasność w wysokości tej należności. Nabywca przechowuje współwłasność dla Firmy. Jeżeli przysługujące Firmie zabezpieczenia realnej wartości przekraczają o 20% należności, firma jest zobowiązana do zwolnienia na życzenie Nabywcy stosownych zabezpieczeń; wybór zwalnianych zabezpieczeń pozostawiony jest Firmie.

10. Roszczenie zwrotne dostawcy

Jeżeli konsument końcowy wniesie roszczenia wobec Nabywcy ze względu na wadę dostawy spowodowaną przez Firmę, roszczenie zwrotne Nabywcy ulega przedawnieniu zgodnie z przepisami prawnymi, licząc od daty przejęcia odpowiedzialności za dostawę. Roszczenie zwrotne Nabywcy ograniczone jest jednak do zwrotu kosztów powstałych przy usuwaniu wady. Ponadto pozostaje aktualny przepis z nr. 8 dotyczący odpowiedzialności i odszkodowania.

11. Ochrona danych

Firma jest uprawniona do zbierania, przechowywania, zmieniania, przekazywania lub korzystania z danych Nabywcy, które uzyskała w relacjach biznesowych i którymi Nabywca swobodnie dysponuje.

12. Postanowienia ogólne – jurysdykcja

 1. Miejscem wykonania świadczenia dostawy, usług itp. jest miejsce prowadzenia działalności Firmy, o ile nie ustalono inaczej w umowie dostawy.
 2. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
 3. Właściwością terytorialną sądu dla wszystkich sporów prawnych wynikających z umowy handlowej z Nabywcą jest siedziba Firmy. Firma zastrzega sobie możliwość pozwania Nabywcy do sądu w jego miejscu zamieszkania.
 4. Nabywca może przekazać osobom trzecim prawa zawarte w tej umowie tylko za pisemną zgodą Firmy. Firma nie będzie odmawiała zgody w złej wierze. § 354 a) Kodeks Handlowy (HGB) pozostaje nienaruszony.
 5. Nabywca może używać lub zgłaszać znaki towarowe, nazwy handlowe i inne oznaczenia producenta tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie i tylko w interesie Sprzedawcy. Jeżeli poszczególne ustalenia warunków dostawy i płatności stracą ważność, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia nową, prawomocną regulacją, która jest najbliższa jego celom handlowym. Nie ma to zastosowania w przypadku nieskuteczności spowodowanej naruszeniem §§ 305 do 310 Kodeksu Cywilnego (BGB). W tym przypadku obowiązuje regulacja prawna, o ile zapewniona jest uzupełniająca interpretacja umowy w celu uzupełnienia braków.