Servisné centrum
kanten_kantensortiment_light
Najväčší sortiment hrán v Európe
kanten_1m_light
Hrany v každej dĺžke od 1 metra
Skontaktujte sa s nami
Potrebné príslušenstvo
Pozor!
Na spracovanie zvoleného výrobku potrebujete tiež nasledovné produkty:
Menue
Servis
OSTERMANN – veľkoobchod s potrebami pre stolárstva
ABS hrany
Melamínové hrany
Hrany z pravého dreva
Hliníkové hrany
PP hrany
Narážacie hrany
Lemovacie hrany
3D akrylátové hrany
Základové hrany
PVC hrany
Tavné lepidlá
Úchopné profilové lišty
Svietidlá
Spojovacia technika
Technické profily
Svietidlá
Spracovanie hrán
Gleje
Nanášacie zariadenia
Separačné prostriedky, čističe a klzné prostriedky
Úprava povrchu
Nástroje
zatvoriť

Vyhlásenie o ochrane údajov

Preambula

Ochrana údajov je vecou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Ochrana a získavanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov je preto pre nás dôležitou úlohou. Aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne, pri spracovaní vašich osobných údajov dodržiavame prísne zákonné ustanovenia a chceme vás informovať o našom získavaní a používaní údajov.

Zaväzujeme sa k dodržiavaniu DS-GVO, ako aj národne platných zákonov na ochranu údajov. Pre nás je téma ochrany údajov celopodnikovou témou s vysokou prioritou a spolupracujeme iba s partnermi, ktorí taktiež môžu preukázať zodpovedajúcu úroveň ochrany údajov v rámci ich spracovania. Vaše údaje spracúvame iba vtedy, pokiaľ ste nám k tomu udelili výslovný súhlas, vzťahuje sa to na účel zmluvy alebo predzmluvných opatrení na základe služby alebo pokiaľ príslušné zákony dovoľujú spracovanie údajov, resp. k tomu zaväzujú. Nasledujúce pokyny k ochrane údajov zaznamenávajú ako aktuálne platný národný právny rámec, tak aj zadania základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (DS-GVO), platného v celej Európe od 25. mája 2018. Odkazy na právne základy DS-GVO sú rozhodujúce od 25. mája 2018. V žiadnom prípade vaše údaje nepredávame ani tieto nepostupujeme neautorizovaným tretím osobám. V ďalšej časti by sme vás radi podrobne informovali o zaobchádzaní s vašimi údajmi v našich podnikových oblastiach.

Tento dokument si môžete vytlačiť alebo uložiť tak, že využijete bežnú funkciu vášho prehliadača. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov vám vysvetľuje, ktoré údaje sa získavajú na našich webových stránkach a ktoré údaje spracúvame a používame.

I. Meno a adresa zodpovedného subjektu

Zodpovedným subjektom v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a ostatných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj ostatných právnych ustanovení, týkajúcich sa ochranných údajov je:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Nemecko

Tel.: +49 (0)2871-2550-0
E-mil: datenschutzbeauftragter@ostermann.eu
Webová stránka: www.ostermann.eu

II. Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov

TÜV Informationstechnik GmbH
Skupina podnikov TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Odborné miesto pre ochranu údajov
Langemarckstraße 20
45141 Essen Nemecko

Telefon +49 (0)201 – 8999-899
Telefax +49 (0)201 - 8999-666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Všeobecne k spracovaniu údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich používateľov získavame a používame zásadne iba vtedy, pokiaľ je to potrebné na prípravu funkčnej webovej stránky, ako aj našich obsahov a výkonov. Získavanie a používanie osobných údajov našich zákazníkov sa uskutočňuje pravidelne iba po súhlase používateľa. Výnimka platí iba v takých prípadoch, v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Pokiaľ si na procesy spracovania osobných údajov vyžiadame povolenie dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a EÚ-základného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) ako právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutá osoba, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. To platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na realizáciu predbežných zmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorej podlieha náš podnik, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm d DSGVO.

Ak je spracovanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby neprevažujú prvý menovaný záujem, tak ako právny základ pre spracovanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

3. Vymazanie údajov a doba ukladania

Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú, hneď ako dôjde k zmazaniu účelu uloženia. Uloženie sa okrem toho môže uskutočniť vtedy, keď to bolo určené európskymi alebo národnými zákonodarcami v právnych nariadeniach, zákonoch alebo ostatných predpisoch únie, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutoční tiež vtedy, keď v dôsledku uvedených noriem uplynie predpísaná lehota uloženia, iba vtedy nie, ak existuje potreba na ďalšie uloženie údajov na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

IV. Spôsoby spracovania údajov

1. Spracovanie údajov o podnikateľoch alebo zamestnancoch spoločností

Naše zmluvy so zákazníkmi a dodávateľmi sú zamerané na poskytovanie čo najväčšieho možného výberu vhodných služieb pre podnikateľov a spoločnosti. Pritom spracúvame osobné údaje podnikateľov (údaje týkajúce sa podnikateľov sú osobnými údajmi len v prípade, ak je podnikateľ fyzická osoba) alebo zamestnancov spoločností. Príslušné spoločnosti alebo podnikatelia môžu byť s nami v zmluvnom alebo predzmluvnom vzťahu, v osobitých prípadoch však môžeme spracovávať aj údaje spoločností a ich zamestnancov, ak takýto predzmluvný/zmluvný vzťah neexistuje. Údaje sa vymažú, akonáhle už nie sú potrebné pre dosiahnutie príslušného účelu, to znamená, že zmluva so zákazníkom už neexistuje a z našej strany ani nie je úmysel zmluvu s príslušným zákazníkom uzavrieť, nejde viac o oprávnený záujem a my nie sme povinní uchovávať dokumenty, ktoré môžu obsahovať osobné údaje.

2. Spracovanie údajov na účely spravovania a prípravy zmlúv

Osobné údaje spracúvame na účely spravovania zmlúv, aby sme mohli našim zákazníkom a dodávateľom poskytnúť služby uvedené v zmluve, ako aj na účely náležitej prípravy zmlúv. V prípade, že zákazník je fyzická osoba, právnym základom pre spracovanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. b DSGVO (GDPR). Ak spracúvame osobné údaje zamestnancov zákazníka, právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f DSGVO (GDPR). Oprávnený záujem spočíva vo vykonávaní obchodnej činnosti našej spoločnosti a nášho zákazníka. Nejde pritom o konflikt záujmov príslušnej dotknutej osoby, keďže z pohľadu nášho zákazníka sa od nás vyžaduje spracovanie v rámci existujúceho pracovného vzťahu s dotknutou osobou (§ 26 BDSG – aktuálny spolkový zákon o ochrane údajov). Na tento účel ukladáme osobné údaje po dobu trvania zmluvy. Okrem toho ukladáme účtovné doklady za obdobie desiatich rokov a obchodnú korešpondenciu, tzn. každú správu, ktorej predmetom je príprava, realizácia alebo zrušenie transakcie na dobu šiestich rokov, aby sme splnili naše zákonné požiadavky na uchovávanie podľa § 257 ods.  1 č.  2 obch. zák. a § 147 daň. poriadku, pričom lehota začína plynúť na konci kalendárneho roka, v ktorom bol obchodný list prijatý alebo odoslaný alebo vznikol účtovný doklad. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c DSGVO (GDPR).

3. Poradenstvo zákazníkom

Osobné údaje zákazníka alebo záujemcu alebo jeho zamestnancov ako kontaktnej osoby získané v súvislosti so zmluvou alebo dopytom záujemcu, a to aj po ukončení zmluvy alebo v prípade, že nebola uzavretá žiadna zmluva, spracúvame na účely poradenstva zákazníkom a v prípade obnovenej žiadosti zákazníka alebo záujemcu, aby sme mohli odporučiť vhodné služby na základe predchádzajúcich zmlúv alebo dopytov. Právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 f DSGVO (GDPR). Oprávnený záujem spočíva vo vykonávaní obchodnej činnosti našej spoločnosti. Na tento účel ukladáme osobné údaje, pokiaľ je možné predpokladať, že príslušný zákazník s nami v budúcnosti môže uzavrieť ďalšiu, resp. prvú zmluvu, čo je v prípade, pokiaľ nám príslušný zákazník neoznámi, že s nami už za žiadnych okolností neuzatvorí zmluvu.

4. Spracovanie údajov na všeobecné reklamné účely

Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj iných podnikateľov a spoločností, ktoré s nami nie sú v obchodnom vzťahu a v tejto súvislosti aj tamojších kontaktných osôb na účely priamej reklamy, pokiaľ je to právne prípustné. Ak tieto údaje nezískame priamo od príslušnej osoby, môžeme kontaktné údaje dotknutej osoby získať z verejných zdrojov, najmä z webovej stránky príslušnej spoločnosti, telefónnych zoznamov alebo inzercie s ponukami zamestnania umiestnenými spoločnosťou. V súvislosti s týmito cieľmi priamej reklamy môžeme zohľadniť aj predchádzajúce zmluvy uzavreté našimi zákazníkmi a špecifiká spoločnosti, ako je príslušnosť k oboru alebo veľkosť príslušnej spoločnosti/podnikateľa, aby sme reklamu navrhli čo najlepšie. Právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 s. 1 f DSGVO. Oprávnený záujem predstavuje spracovanie osobných údajov na účely samotnej priamej reklamy (pozri bod preambule 47 DSGVO). Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takejto reklamy. Túto námietku môžete kedykoľvek uplatniť s použitím kontaktných údajov uvedených v časti „Meno a adresa zodpovednej osoby“, v prípade reklamy zasielanej e-mailom nájdete odkaz na odhlásenie aj priamo v príslušnom e-maile. Na tento účel ukladáme údaje dovtedy, kým máme záujem o uzavretie zmluvy s príslušnou spoločnosťou alebo až do podania námietky.

V. Profily sociálnych médií

Okrem nášho online vystupovania spravujeme profily aj na sociálnych sieťach „Facebook“, „Instagram“ a „LinkedIn“ na základe nášho oprávneného záujmu informovať o rôznych kariérnych možnostiach v našej spoločnosti a sprístupňovať príslušné informácie o našej spoločnosti záujemcom aj prostredníctvom rôznych médií.

Poskytovateľom služieb Facebooku je Facebook Ireland., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko, materská spoločnosť je Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook je certifikovaný dohodou o Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, a zaručuje tak primeranú úroveň ochrany údajov pri spracovaní osobných údajov.

Poskytovateľom služieb spoločnosti Instagram je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Poskytovateľom služieb LinkedIn je Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Prostredníctvom sociálnych sietí môžu byť spracúvané osobné údaje používateľa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Patria sem predovšetkým údaje uložené používateľom na sociálnej sieti (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo) a IP adresa.

Nastavením súborov cookies môžu byť údaje použité aj na vytvorenie používateľských profilov alebo na účely prieskumu trhu a na reklamné účely.

Naša spoločnosť a spoločnosť Facebook sú spoločne zodpovedné za spracovanie osobných údajov v rámci používania našej stránky na Facebooku. Príslušnú dohodu nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ďalšie podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy) a Instagrame (instagram.com/about/legal/privacy).

Na www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen môžete tiež definovať reklamné preferencie na Facebooku.

VI. Príprava webovej stránky a vytvorenie prihlasovacích súborov (logfiles)

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená systém automatizovane údaje a informácie z počítačového systému vyvolávajúceho počítača.

Pritom sa získajú nasledovné údaje:

 • Informácie o type prehliadača a používanej verzii
 • Operačný systém používateľa
 • Internetový servisný správca používateľa
 • IP-adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostane na našu internetovú stránku
 • Webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému používateľa cez našu webovú stránku
 • Krajina a jazykové nastavenia prehliadača (riadenie stránky)

Údaje sa taktiež uložia do logfiles nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutočňuje.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov a logfiles je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP-adresy prostredníctvom systému je potrebné, aby bolo umožnené vydanie webovej stránky na počítač používateľa. Na tento účel musí IP-adresa používateľa zostať uložená na dobu trvania relácie.

Uloženie v logfiles sa uskutoční kvôli zabezpečeniu funkčnosti webovej stránky. Na tento účel nám slúžia údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti neuskutočňuje.

V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem o spracovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

4. Doba ukladania

Údaje sa vymažú, hneď ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. V prípade záznamu údajov na prípravu webovej stránky je to prípad vtedy, keď je príslušná relácia ukončená.

V prípade uloženia údajov do logfiles je tomu najneskôr po siedmich dňoch. Ukladanie nad tento rámec je možné. V tomto prípade sa IP-adresy používateľa vymažú alebo abstrahujú tak, aby priradenie vyvolávajúceho klienta nebolo viac možné.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Záznam údajov na prípravu webovej stránky a ukladanie údajov do logfiles je nevyhnutne potrebné na prevádzku internetovej stránky. Preto zo strany používateľa neexistuje žiadna možnosť námietky.

VII. Používanie cookies

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Naša webová stránka používa cookies. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača na počítačový systém používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, tak sa môže cookie uložiť na operačnom systéme používateľa. Tento cookie obsahuje charakteristické poradie, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky.

Používame cookies, aby sme našu webovú stránku vytvorili priateľsky pre používateľa. Niektoré prvky našej webovej stránky si vyžadujú, aby sa vyvolávajúci prehliadač mohol identifikovať aj po zmene stránky.

V cookies sa pritom ukladajú a sprostredkúvajú nasledovné údaje:

 • Nastavenia jazyka
 • Nastavenia krajiny
 • Nastavenia relácie (ID relácie)

Okrem toho používame na našej webovej stránke cookies, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri surfovaní.

Týmto spôsobom sa môžu sprostredkovať nasledovné údaje:

 • Zadané hľadané pojmy
 • Častosť vyvolaní stránky
 • Používanie funkcií webovej stránky
 • Vyvolané podstránky a doba zotrvania
 • Cesta na našu webovú stránku a z nej

Údaje používateľa získané týmto spôsobom sa pseudonymizujú prostredníctvom technických opatrení. Preto priradenie údajov k vyvolávajúcemu používateľovi nie je možné. Údaje sa neukladajú spoločne s ostatnými osobnými údajmi používateľa.

2. Targeting

Na našich webových stránkach sa na základe cookie zbierajú technologické údaje na optimalizáciu našej reklamy a celej online ponuky. Tieto údaje sa nepoužívajú na to, aby sme vás mohli osobne identifikovať, ale slúžia jedine na pseudonymné vyhodnotenie používania domovskej stránky. Vaše údaje sa nikdy nevedú spolu s osobnými údajmi uloženými u nás. Pomocou tejto technológie vám môžeme prezentovať reklamu a/alebo zvláštne ponuky a servis, ich obsah, na ktorom je založená súvislosť s informáciami získanými s analýzou Clickstream. Pritom je naším cieľom vytvoriť našu online ponuku pre vás tak atraktívnu ako je to možné a prezentovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim oblastiam záujmov.

3. Third-Party cookies

Využívame niektorých reklamných partnerov, ktorí nám pomáhajú pri vytváraní internetovej ponuky a webových stránok tak, aby boli pre vás zaujímavejšie. Preto sa pri návšteve webových stránok ukladajú na vašom pevnom disku tiež cookies partnerských podnikov. Pritom ide o dočasné/permanentné cookies, ktoré sa po zadanom čase automaticky vymažú. Tieto dočasné alebo tiež permanentné cookies (životnosť 14 dní až 10 rokov) sa ukladajú na vašom pevnom disku a po zadanom čase sa vymažú sami. Tiež cookies našich partnerských podnikov obsahujú iba pseudonymné, väčšinou dokonca anonymné údaje. Pritom ide napríklad o údaje o tom, ktoré produkty ste si prezreli, či bolo niečo kúpené, ktoré produkty boli hľadané atď. Pritom niektorí z našich reklamných partnerov zaznamenávajú cez webové stránky tiež informácie o tom, ktoré stránky ste predtým navštívili alebo o ktoré produkty ste sa napríklad zaujímali, aby sme vám mohli zobrazovať reklamu tak, aby čo najlepšie zodpovedala vašim záujmom. Tieto pseudonymné údaje sa nikdy nevedú spolu s vašimi osobnými údajmi. Majú výlučne účel umožniť našim reklamným partnerom osloviť vás s reklamou, ktorá by vás mohla skutočne zaujímať.

4. Ako môžete zabrániť ukladaniu cookies?

Podľa použitého prehliadača môžete nastaviť, aby sa ukladanie cookies akceptovalo iba vtedy, keď s tým súhlasíte. Keď chcete akceptovať iba nami používané cookies, ale nie cookies našich poskytovateľov služieb a partnerov, môžete vo vašom prehliadači zvoliť nastavenie „Blokovať cookies tretích poskytovateľov služieb“. Spravidla sa vám v lište s menu vášho webového prehliadača cez funkciu pomoci zobrazí, ako môžete nové cookies odmietnuť a už obsiahnuté cookies vypnúť. Pri spoločne používaných počítačoch, ktoré sú nastavené tak, aby akceptovali cookies a flash cookies, odporúčame vám, aby ste sa po ukončení vždy úplne odhlásili.

5. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za používania cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

6. Účel spracovania údajov

Účelom spracovania technicky potrebných cookies je zjednodušiť pre používateľa používanie webových stránok. Niektoré funkcie našej internetovej stránky bez použitia cookies nemôžeme ponúknuť. Pre tieto je potrebné, aby sa prehliadač znova rozpoznal aj po zmene stránky.

Cookies potrebujeme pre nasledovné aplikácie:

 • Prevzatie nastavení jazyka
 • Nastavenia krajiny
 • Opätovné rozpoznanie návštevy (riadenie relácie)

Údaje používateľa získané cez technicky potrebné cookies sa nepoužívajú na vypracovanie profilov používateľa.

Používanie analytických cookies sa uskutočňuje na účel zlepšovania kvality našej webovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, ako sa používa webová stránka a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať.

V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

7. Doba ukladania, možnosť námietky a odstránenia

Cookies sa ukladajú na počítači používateľa a z tejto sa sprostredkujú na našej stránke. Preto máte vy ako používateľ tiež plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení na našom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. To sa môže uskutočniť tiež automatizovane. Ak sa cookies pre našu webovú stránku deaktivujú, podľa možnosti sa nemôžu všetky funkcie webovej stránky používať v plnom rozsahu.

VIII. Newsletter

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Používateľom ponúkame možnosť registrovať sa za uvedenia osobných údajov. Registrácia sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi (napr. telefón, e-mail, kontakt na veľtrhy, odovzdanie vizitiek, webová stránka). Pri registrácii na našej internetovej stránke sa pritom zadajú údaje do zadávacej masky a sprostredkujú sa na nás a uloží sa. V ostatných prípadoch zaznamenajú zamestnanci údaje do našich systémov. Postúpenie údajov tretej osobe sa neuskutoční. V rámci procesu registrácie sa získavajú nasledovné údaje:

 • Firma
 • DIČ DPH
 • Branža
 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Ulica
 • Číslo domu
 • PSČ
 • Mesto
 • Región
 • Krajina
 • Telefónne číslo
 • Číslo faxu
 • E-mailová adresa
 • Téma správy
 • Správa

Ak sa zákazník prihlási so svojimi prístupovými údajmi, tak môže poslať správu a pritom umiestniť háčik pre zasielanie newslettera. Pritom sa získajú nasledovné údaje:

 • Téma správy
 • Správa

Ak používateľ doteraz nie je registrovaný, v tomto procese sa zaregistruje.

Navyše sa pri prihlásení získajú nasledovné údaje:

 • Dátum a čas registrácie

Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu prihlásenia vyžiada váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Ak na našej internetovej stránke nadobúdate tovary a služby a pritom sa uloží vaša e-mailová adresa, môžeme túto následne použiť na zasielanie newslettera. V takomto prípade sa cez newsletter zasiela výlučne priama reklama na vlastné podobné tovary alebo služby.

Okrem využitia pre náš e-mailový marketingový nástroj Salesforce sa v súvislosti so spracovaním údajov na zasielanie newsletterov neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie newslettera.

Službu Salesforce Marketing Cloud využívame na zasielanie nášho newslettera, ktorý prevádzkuje spoločnosť salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornia 94105, USA (Salesforce; v Nemecku zastúpené spoločnosťou: Salesforce. com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mníchov, Nemecko).

Používanie analytických cookies a pixelov sledovania je na účely zlepšovania kvality nášho newslettera a jeho obsahov. Prostredníctvom analytických možností sa dozvieme, ako je newsletter využívaný a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať. Ak si to neželáte, môžete sa z odberu newslettera kedykoľvek odhlásiť.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov po prihlásení newslettera prostredníctvom používateľa je pri existencii súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Právnym základom pre zasielanie newslettera v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb je § 7 ods. 3 Zákona o nekalej súťaži.

3. Účel spracovania údajov

Získanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručovanie newslettera.

Získanie ostatných osobných údajov v rámci procesu prihlásenia slúži na zabránenie zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

4. Doba ukladania

Údaje sa vymažú, hneď ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. Ostatné osobné údaje získané v rámci procesu prihlásenia sa spravidla po lehote siedmich dní vymažú.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Odoberanie newslettera môže dotknutý používateľ kedykoľvek vypovedať. Na tento účel sa v každom newsletteri nachádza zodpovedajúci odkaz.

IX. Registrácia

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke poskytujeme používateľom možnosť sa registrovať za uvedenia osobných údajov. Údaje sa pritom zadávajú v zadávacej maske a sprostredkujú sa nám a uložia. Postúpenie údajov tretej osobe sa neuskutoční. V rámci procesu registrácie sa získavajú nasledovné údaje:

 • Firma
 • DIČ DPH
 • Branža
 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Ulica
 • Číslo domu
 • PSČ
 • Mesto
 • Región
 • Krajina
 • Telefónne číslo
 • Číslo faxu
 • E-mailová adresa
 • Dátum a čas registrácie

V rámci procesu registrácie sa získa súhlas používateľa na spracovanie týchto údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a, b DSGVO.

3. Účel spracovania údajov

Registrácia používateľa je potrebná pre prípravu určitých obsahov a výkonov na našej webovej stránke.

Naša ponuka sa orientuje výlučne na živnostníkov. Z tohto dôvodu sa nasledovné údaje zobrazia pre používateľa až po registrácii, kontrole a prihlásení:

 • Funkcie vybavenia objednávky a správa jej údajov.

Taktiež je potrebná registrácia používateľa na splnenie zmluvy s používateľom alebo na realizáciu predzmluvných opatrení. Získané údaje slúžia na vybavenie kúpy a predaja.

4. Doba ukladania

Údaje sa vymažú, hneď ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania.

To je počas procesu registrácie na plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení prípadom vtedy, keď údaje na realizáciu zmluvy nie sú viac potrebné. Aj po ukončení zmluvy môže existovať potreba uložiť osobné údaje zmluvného partnera, aby sa vyhovelo zmluvným alebo zákonným povinnostiam.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Ako používateľ máte kedykoľvek možnosť zrušiť registráciu. Údaje uložené cez vás môžete nechať kedykoľvek zmeniť.

Zmena alebo prispôsobenie údajov sú možné nasledovnou cestou:

 • Telefonicky
 • E-mailom
 • Faxom
 • Čiastočne sa môžu zmeniť údaje na webovej stránke

Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné iba vtedy, pokiaľ vymazaniu neprekážajú zmluvné alebo zákonné povinnosti.

X. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa môže využiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, tak sa údaje zadané v zadávacej maske sprostredkujú nám a uložia. Tieto údaje sú:

V časovom okamihu odosielania správy sa navyše uložia nasledovné údaje vtedy, keď používateľ nie je prihlásený v online-shope:

 • Firma
 • DIČ DPH
 • Branža
 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Ulica
 • Číslo domu
 • PSČ
 • Mesto
 • Región
 • Krajina
 • Telefónne číslo
 • Číslo faxu
 • E-mailová adresa
 • Téma správy
 • Správa
 • Dátum a čas nadviazania kontaktu

Ak sa používateľ prihlásil so svojimi prístupovými údajmi, uložia sa nasledovné údaje:

 • Téma správy
 • Správa
 • Dátum a čas nadviazania kontaktu

Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu odosielania vyžiada váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu cez pripravenú e-mailovú adresu. V tomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa sprostredkované e-mailom.

V tejto súvislosti sa neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO.

Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkujú pri zaslaní e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak e-mailový kontakt je zameraný na uzavretie zmluvy, tak je právnym základom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky nám slúži zvlášť na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu cez e-mail je na spracovaní údajov tiež potrebný oprávnený záujem.

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

4. Doba ukladania

Údaje sa vymažú, hneď ako viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. Pre osobné údaje zo zadávacej masky kontaktného formulára a tie, ktoré boli zaslané cez e-mail, je to potom prípadom vtedy, keď príslušná konverzácia s používateľom je ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď z okolností je možné zistiť, že dotknutá situácia je na záver vysvetlená.

Osobné údaje získané navyše v rámci procesu odosielania sa najneskôr po lehote siedmich dní vymažú.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Používateľ má kedykoľvek možnosť svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať. Ak sa používateľ skontaktuje e-mailom s nami, tak môže ukladanie svojich osobných údajov kedykoľvek namietať. V takomto prípade sa v konverzácii nepokračuje.

Odvolanie súhlasu a odmietnutie ukladania sa môže uskutočniť nasledovnými cestami:

 • Telefonicky
 • E-mailom
 • Faxom

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené pri nadviazaní kontaktu, sa v tomto prípade vymažú.

XI. Postúpenie vašich údajov tretej osobe

Aby sme našu webovú stránku pre vás ako používateľa mohli stvárniť tak príjemne a komfortne, ako je to možné, používame jednotlivo služby externých poskytovateľov služby. V nasledujúcej časti máte možnosť informovať sa o používaní ustanovení na ochranu údajov a aplikovanie nasadených služieb a funkcií, aby príp. aj u poskytovateľov služieb bolo možné dodržať vaše práva.

1. Etracker

Poskytovateľ tejto webovej stránky používa služby spoločnosti etracker GmbH z Hamburgu, Nemecko (https://www.etracker.com/en/) na analýzu údajov používania. Využívajú sa pritom súbory cookies, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania tejto webovej stránky jej návštevníkmi. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa z internetového prehliadača uložia na koncové zariadenie používateľa. etracker cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré umožnia identifikáciu používateľa.

Pseudonymizované údaje vytvorené s etracker sa z poverenia poskytovateľa tejto webovej stránky spoločnosti etracker spracúvajú a ukladajú výlučne v Nemecku a tým podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a štandardom o ochrane údajov. Spoločnosť etracker bola v tejto súvislosti nezávisle odskúšaná, certifikovaná a označená pečaťou kvality ochrany údajov ePrivacyseal.

Spracovanie údajov sa uskutoční na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) EÚ-základného nariadenia o ochrane údajov (EU-DSGVO). Náš oprávnený záujem je v optimalizácii našej online ponuky a nášho reklamného výstupu. Pretože naša súkromná sféra je pre našich návštevníkov zvlášť dôležitá, IP-adresa sa u spoločnosti etracker čo najskôr ako je to možné anonymizuje a prihlasovacie charakteristiky alebo charakteristiky zariadenia sa u spoločnosti etracker premieňajú na jednoznačný kľúč, ktorý ale nie je priradený osobe. Iné používanie, spoločné vedenie s inými údajmi alebo postúpenie tretej osobe spoločnosť etracker neuskutočňuje.

Vyššie opísané spracovanie údajov môžete kedykoľvek odmietnuť, pokiaľ sa uskutočňuje so vztiahnutím na osoby. Vaša námietka nemá pre vás žiadne negatívne následky: Odvolanie ukladania údajov pre webovú stránku zákazníka

Ďalšie informácie k ochrane údajov u spoločnosti etracker nájdete tu.

2. Salesforce

Poskytovateľ tejto webovej stránky využíva služby spoločnosti salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornia 94105, USA (Salesforce; v Nemecku zastúpené spoločnosťou: Salesforce. com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mníchov, Nemecko), (https://www.salesforce.com) na analýzu používateľských údajov. Využívajú sa pritom súbory cookies a pixely sledovania, ktoré umožňujú štatistickú analýzu používania tejto webovej stránky jej návštevníkmi. Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač uloží na koncovom zariadení používateľa. Cookies Salesforce neobsahujú žiadne informácie, ktoré umožňujú identifikáciu používateľa.

Pseudonymizované údaje vytvorené na platforme Salesforce sú spracované a uložené v mene poskytovateľa tejto webovej stránky spoločnosti Salesforce v súlade so Štítom o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA, preto podliehajú prísnym európskym zákonom a normám na ochranu údajov. Spoločnosť Salesforce bola v zmysle ochrany údajov nezávisle kontrolovaná, certifikovaná a ocenená pečaťou kvality TRUSTe Privacy Seal. So spoločnosťou Salesforce bola uzavretá aj štandardná zmluva EÚ.

Proti spracovaniu údajov spoločnosťou Salesforce môžete kedykoľvek namietať, pokiaľ prebieha na základe osobných údajov. Vaša námietka nebude mať pre vás žiadne negatívne dôsledky. Kliknutím na ikonu nižšie odošlete námietku voči spracovaniu údajov spoločnosťou Salesforce.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV FIRMOU SALESFORCE.

 

3. Poskytovateľ platobných služieb

Ako externého poskytovateľa platobných služieb využívame služby spoločnosti Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstrasse 4, 96050 Bamberg, ako aj zúčastnené banky (na jednej strane banka poskytujúca karty a na druhej strane banka prijímajúca kreditné karty), ktorých platobná platforma Computop Paygate sa využíva na bezpečné platobné transakcie (tu: kreditné karty) pomocou 3D-SECURE 2.0 postupu.

Údaje spracované poskytovateľom platobných služieb zahŕňajú údaje o zásobách, ako je meno a adresa, bankové údaje, napr. značka karty, čísla kreditných kariet, dátum skončenia platnosti a informácie o zmluve, sumách a príjemcovi. Tieto informácie sú potrebné pre realizáciu transakcií. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (EU-DSGVO) a čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. c DSGVO (GDPR) spolu s príslušnými ustanoveniami smernice EÚ 2015/2366 (PSD 2) b.

Computop Paygate štandardne využíva pre platobné transakcie nasledujúce lehoty na vymazanie vrátane kontroly 3DS 2.0 (pokiaľ nebolo vopred požiadané o individuálne vymazanie):

 • Databáza Computop Paygate a Computop Analytics: Vymazanie platobných transakcií po uplynutí 12 mesiacov
 • Databáza Computop Reporter: Vymazanie platobných transakcií po uplynutí 24 mesiacov
 • Uchovanie zálohy databáz po dobu (a vymazanie týchto záloh po uplynutí platnosti) ďalších 12 mesiacov

Informácie najmä o zodpovednom orgáne a kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov u poskytovateľa platobných služieb, kategórie osobných údajov spracúvaných poskytovateľom platobných služieb a všeobecné obchodné podmienky, ako aj informácie o ochrane údajov poskytovateľa platobných služieb sú dostupné na internetovej stránke: https://www.computop.com/de/

4. Pripojenie videí z YouTube

YouTube je služba spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Do našej online ponuky sme vložili videá z YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a je možné ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. Všetky sú vložené v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, to znamená, že ak videá nebudete prehrávať, neprenesú sa na YouTube žiadne vaše používateľské údaje. Údaje uvedené v odseku 2 sa prenesú až v momente, keď si prehrávate videá. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Keď navštívite webovú stránku, dostane YouTube informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky. Prenesú sa aj protokolové súbory servera. Toto sa deje nezávisle od toho, či YouTube poskytuje používateľský účet, v ktorom ste prihlásení, alebo používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení v Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k vášmu profilu na YouTube, pred aktiváciou tlačidla sa musíte odhlásiť. Vaše údaje YouTube ukladá ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na účely zostavenia svojej webovej stránky podľa potreby. Takéto vyhodnocovanie (aj pri neprihlásených používateľoch) prebieha predovšetkým na účely poskytovania reklamy vychádzajúcej z potrieb a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich činnostiach na našej webovej stránke. Máte právo proti vytvoreniu týchto používateľských profilov namietať, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať YouTube.

Pripojením sa na YouTube získa používateľ možnosť prehrať videá a v prípade potreby využívať funkcie YouTube. Usilujeme sa tak o zlepšovanie našich ponúk. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO (GDPR).

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania a spracovania údajov prostredníctvom YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a riadi sa Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú osobné údaje od vás, ste dotknutá osoba v zmysle DSGVO a voči zodpovednému subjektu vám prináležia nasledovné práva:

1. Právo na informáciu

Od zodpovedného subjektu môžete požadovať potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracované nami.

Ak existuje takéto spracovanie, môžete od zodpovedného subjektu požadovať vysvetlenie o nasledovných informáciách:

 • účely, na aké sa osobné údaje spracúvajú;
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, voči ktorým boli príslušné osobné údaje zverejnené alebo sa ešte zverejnia;
 • plánovaná doba ukladania osobných údajov, týkajúcich sa vás alebo ak k tomu nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie doby ukladania;
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa vás, práva na obmedzenie spracovania zodpovedným subjektom alebo práva na námietku voči tomuto spracovaniu;
 • existencia práva na sťažnosť na dozornom úrade;
 • všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak sa osobné údaje nezískajú u dotknutej osoby;
 • existencia automatizovaného hľadania riešenia vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 DSGVO a – prinajmenšom v týchto prípadoch – vierohodné informácie o obsiahnutej logike, ako aj dosah a žiaduce dopady takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Prináleží vám právo požadovať informáciu o tom, či príslušné osobné údaje sprostredkujeme do tretej krajiny alebo na medzinárodnú organizáciu. V tejto súvislosti môžete požadovať, aby ste cez vhodné garancie podľa čl. 46 DSGVO boli v súvislosti so sprostredkovaním informovaní.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo skompletizovanie voči zodpovednému subjektu, pokiaľ spracované osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne alebo nekompletné. Zodpovedný subjekt musí opravu vykonať bezodkladne.

3. Právo na obmedzenie spracovania

Za nasledovných predpokladov môžete požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa vás:

 • ak popierate správnosť osobných údajov, týkajúcich sa vás, na dobu, ktorá zodpovednému subjektu umožňuje preveriť správnosť osobných údajov;
 • spracovanie je nezákonné a odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov;
 • zodpovedný subjekt osobné údaje na účely spracovania dlhšie nepotrebuje, vy tieto avšak potrebujete na uplatnenie, vykonávanie a obhajobu právnych nárokov alebo
 • keď ste podali námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO a ešte nie je isté, či oprávnené záujmy zodpovedného subjektu voči vám neprevažujú vaše dôvody.

Ak bolo spracovanie príslušných osobných údajov obmedzené, smú sa tieto údaje – ohliadnuc od ich uloženia – spracovávať iba s vaším súhlasom alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené podľa hore uvedených predpokladov, budete zodpovedným subjektom informovaní, skôr ako sa obmedzenie zruší.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazania

Od zodpovedného subjektu môžete požadovať, aby osobné údaje, týkajúce sa vás, bezodkladne vymazal a zodpovedný subjekt je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, pokiaľ nastane jeden z nasledovných dôvodov:

 • Osobné údaje, týkajúce sa vás, na účely, na ktoré boli získané alebo iným spôsobom spracované, nie sú viac potrebné.
 • Odvoláte váš súhlas, o ktorý sa spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a alebo čl. 9 ods. 2 písm. a DSGVO opieralo a chýba iný právny základ na spracovanie.
 • Podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO podáte námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracovanie alebo podáte námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 DSGVO.
 • Osobné údaje, týkajúce sa vás, boli spracované protiprávne.
 • Vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa vás, je potrebné na splnenie právnej povinnosti podľa práva únie alebo práva členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba.
 • Osobné údaje, týkajúce sa vás, boli získané vzhľadom na ponúkané služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 DSGVO.

b) Informácia na tretiu osobu

Ak zodpovedný subjekt osobné údaje, týkajúce sa vás, zverejní a je podľa čl. 17 ods. 1 DSGVO povinný na ich vymazanie, tak to vykoná za zohľadnenia dostupnej technológie a opatrení primeraných z hľadiska nákladov na implementáciu, aj technického druhu, aby subjekt zodpovedný za spracovanie údajov, ktorý spracúva osobné údaje, mohol informovať o tom, že vy ako dotknutá osoba ste od nich požadovali vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov.

c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, pokiaľ je spracovanie potrebné

 • na vykonanie práva na voľné vyjadrenie názoru a informáciu;
 • na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva únie alebo členských štátov, ktorému zodpovedný subjekt podlieha alebo na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa uskutoční vo vykonávaní verejnej moci, ktorá bola na zodpovedný subjekt prenesená;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 písm. h a i, ako aj čl. 9 ods. 3 DSGVO;
 • na archívne účely, nachádzajúce sa vo verejnom záujme, vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 DSGVO, pokiaľ právo uvedené pod odsekom a) pravdepodobne znemožní uskutočnenie cieľov tohto spracovania alebo ho vážne obmedzí alebo
 • na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.

5. Právo na oznámenie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednému subjektu, tento je povinný, všetkým príjemcom, ktorým boli osobné údaje týkajúce sa vás, zverejnené, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania oznámiť, iba vtedy nie, ak sa to ukáže ako nemožné alebo je to spojené s neprimeranými nákladmi.

Voči zodpovednému subjektu vám prináleží právo byť poučený o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo osobné údaje, týkajúce sa vás, ktoré ste pripravili zodpovednej osobe, obdržať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo tieto údaje sprostredkovať inému zodpovednému subjektu bez obmedzenia prostredníctvom zodpovedného subjektu, ktorému boli osobné údaje pripravené, pokiaľ

 • spracovanie spočíva na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO alebo čl. 9 ods. 2 písm. a DSGVO alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO a
 • spracovanie sa uskutoční pomocou automatizovaného postupu.

Vo vykonaní tohto práva máte ďalej právo vymôcť, aby ste osobné údaje, týkajúce sa vás, sprostredkovali priamo od zodpovedného subjektu na iný zodpovedný subjekt, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť týmto obmedzené.

Právo na sprostredkovateľnosť údajov neplatí pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa uskutočňuje vo vykonaní verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu.

7. Právo na námietku

Máte právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z ich zvláštnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f DSGVO; to platí aj pre profilovanie, opierajúce sa o tieto ustanovenia.

Zodpovedný subjekt osobné údaje, týkajúce sa vás, viac nespracúva, iba vtedy áno, ak môže preukázať nevyhnutné, chránené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody alebo spracovanie slúži na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, týkajúce sa vás, spracúvajú na prevádzkovanie priamej reklamy, máte právo, podať kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, týkajúcich sa vás, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je to v spojení s takouto priamou reklamou.

Ak odmietnete spracovanie na účely priamej reklamy, tak sa osobné údaje, týkajúce sa vás, viac na takéto účely nespracujú.

Máte možnosť, v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti – nehľadiac na smernicu 2002/58/ES – vykonať vaše právo na námietku pomocou automatizovaných postupov, pri ktorých sa použijú technické špecifikácie.

8. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase v súlade s právom k ochrane údajov

Máte právo vaše vyhlásenie o súhlase v súlade s právom k ochrane údajov kedykoľvek odvolať. V dôsledku odvolania súhlasu zákonnosť na spracovanie uskutočnené na základe súhlasu až do odvolania nebude dotknutá.

9. Automatizované rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania

Máte právo nepodrobiť sa rozhodnutiu, ktoré spočíva výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania – a ktoré voči vám vyvíja právnu účinnosť alebo vás značne obmedzuje podobným spôsobom. To neplatí vtedy, keď rozhodnutie

 • je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovedným subjektom,
 • je dovolené na základe právnych predpisov únie alebo členských štátov, ktorým zodpovedný subjekt podlieha a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov alebo
 • sa uskutoční s vaším výslovným súhlasom.

Avšak tieto rozhodnutia nesmú spočívať na zvláštnych kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 DSGVO, pokiaľ neplatí čl. 9 ods. 2 písm. a alebo g a boli vykonané primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov.

Vzhľadom na prípady uvedené v (1) a (3) vykoná zodpovedný subjekt primerané opatrenia, aby boli zachované práva a slobody, ako aj vaše oprávnené záujmy, k čomu patrí minimálne právo na vymáhanie zasiahnutia osoby zo strany zodpovedného subjektu, na uvedenie vlastného stanoviska a na popretie rozhodnutia.

10. Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Bez dotknutia iných, administratívno-právnych alebo súdnych právnych príkazov vám prináleží právo na sťažnosť na dozornom úrade, zvlášť v členskom štáte miesta vášho pobytu, vášho pracoviska alebo miesta domnelého priestupku, keď ste názoru, že spracovanie osobných údajov, týkajúcich sa vás, je v rozpore s DSGVO.

Dozorný úrad, na ktorý bola doručená sťažnosť, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti, vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa čl. 78 DSGVO.

XIII. Otatné upozornenia

1. Cudzojazyčné stránky

Pokiaľ časti internetového výstupu sú poskytované aj v iných jazykoch ako nemčina, je to výlučne servis pre zákazníkov, záujemcov a zamestnancov, ktorí neovládajú nemecký jazyk.