Středisko služeb
kanten_kantensortiment_light
Největší sortiment hran v Evropě
kanten_1m_light
Hrany v libovolné délce od 1 metru
Kontaktujte nás
Potřebné příslušenství
Pozor!
Pro práci s vybraným výrobkem potřebujete také ještě následující výrobky:
Menu
Servis
OSTERMANN – velkoobchod s potřebami pro truhláře
ABS hrany
Melaminové hrany
Hrany z pravého dřeva
Hliníkové hrany
PP hrany
Narážecí hrany
Rámové hrany
3D akrylátové hrany
Základové hrany
PVC hrany
Tavná lepidla
Úchytkové profilové lišty
Světla
Spojovací technika
Technické profily
Světla
Opracování hran
Klihy a lepidla
Vše pro nanášení
Separační, čisticí a kluzné prostředky
Opravy povrchů
Nástroje
zavřít

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Preambule

Ochrana osobních údajů je věcí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši soukromou a osobní sféru. Ochrana vašich osobních údajů a jejich shromažďování, zpracovávání a používání v souladu se zákonem pro nás tudíž představuje důležitý úkol. Abyste se během návštěvy našich webových stránek cítili bezpečně, při zpracování vašich osobních údajů striktně dodržujeme zákonná ustanovení. Na tomto místě bychom vás proto také chtěli informovat o tom, jak osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme.

Zavazujeme se k dodržování nařízení GDPR a platných národních zákonů o ochraně osobních údajů. Téma ochrany osobních údajů je pro nás celopodnikovým tématem s vysokou prioritou. Spolupracujeme jen s těmi partnery, kteří mohou rovněž doložit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v rámci svých procesů zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme, jen pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas, vztahuje-li se to na poskytnutí služby za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření anebo pokud příslušné zákony zpracování údajů povolují nebo nám jej ukládají za povinnost. Níže uvedené informace o ochraně osobních údajů zohledňují jak právě platný národní právní rámec, tak i předpisy evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které po celé Evropě začaly platit od 25. května 2018. Odkazy na právní základy nařízení GDPR jsou směrodatné od 25. května 2018. Vaše osobní údaje v žádném případě neprodáváme ani nepředáváme neautorizovaným třetím osobám. Níže vám přinášíme podrobné informace o tom, jak v oblasti naší podnikatelské činnosti zacházíme s vašimi osobními údaji.

Tento dokument si můžete vytisknout nebo uložit, a to využitím obvyklých funkcí svého prohlížeče. Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů vám objasňuje, které údaje na našich webových stránkách shromažďujeme a které údaje zpracováváme a používáme.

I. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a ostatních ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Německo

Tel. +49 (0)2871-2550-0
E-mail: datenschutzbeauftragter@ostermann.eu
Webová stránka: www.ostermann.eu

II. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Fachstelle für Datenschutz
Am TÜV 1
45307 Essen
Německo

Telefon +49 (0)201 – 8999-899
Telefax +49 (0)201 - 8999-666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Všeobecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů našich webových stránek shromažďujeme a používáme zásadně, jen pokud je to nezbytné pro poskytnutí funkční webové stránky a našich služeb a plnění. Osobní údaje uživatelů našich webových stránek shromažďujeme a používáme výhradně pouze po udělení souhlasu uživatele našich stránek. Výjimkou jsou takové případy, kdy není možné opatřit si souhlas z faktických důvodů předem a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro procesy zpracování osobních údajů opatřujeme souhlas subjektu údajů, pak je právním základem pro takové zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí též pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na náš podnik, pak je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Je-li zpracování nezbytné za účelem ochrany oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí strany a nemají-li před tímto vážným zájmem přednost zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů, je právním základem takového zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Vymazání osobních údajů a doba uchování

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo zablokovány, jakmile skončí účel jejich uchovávání. Kromě toho mohou být údaje ukládány, pokud to bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních nařízeních, zákonech či jiných právních předpisech, jež se vztahují na správce. Údaje jsou zablokovány nebo vymazány i v případě, že uplyne lhůta archivace předepsaná uvedenými normami, ledaže zůstává i nadále nezbytné mít údaje uložené za účelem ukončení smlouvy nebo plnění smlouvy.

IV. Způsoby zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů o podnikateli nebo zaměstnanci podniku

Naše smlouvy se zákazníky a dodavateli cílí na to, abychom mohli podnikatelům a firmám nabídnout pokud možno co největší výběr vhodných služeb. Přitom zpracováváme osobní údaje podnikatelů (u údajů týkajících se podnikatele se jedná o osobní údaje pouze v případě, že podnikatelem je fyzická osoba) nebo o zaměstnancích podniku. Příslušné podniky, resp. příslušní podnikatelé mohou být s námi ve smluvním, resp. předsmluvním vztahu, v ojedinělých případech ale také můžeme zpracovávat údaje podniků a jejich zaměstnanců, i když žádný takový předsmluvní/smluvní vztah neexistuje. Osobní údaje budou vymazány, jakmile už nebudou nezbytné pro dosažení příslušného účelu, to znamená, pokud již neexistuje smlouva se zákazníkem a ani my už nezamýšlíme s příslušným zákazníkem uzavřít smlouvu, pokud již neexistuje oprávněný zájem a my navíc už ani nejsme povinni uchovávat dokumenty, v nichž mohou být obsaženy osobní údaje.

2. Zpracování osobních údajů pro účely vedení smlouvy a přípravy smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem vedení a spravování smlouvy, to znamená, abychom mohli našim zákazníkům a dodavatelům poskytovat smluvní plnění, ale i za účelem provedení odpovídajících opatření vedoucích k uzavření smlouvy. Pokud se v případě zákazníka jedná o fyzickou osobu, pak je tu právním základem to, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Pokud zpracováváme osobní údaje zaměstnanců zákazníka, je právním základem oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v uskutečňování naší obchodní činnosti a obchodní činnosti zákazníka. Opačný zájem příslušného subjektu údajů v tomto ohledu neexistuje, protože již z pohledu našeho zákazníka je zpracování z naší strany v rámci stávajícího zaměstnaneckého poměru se subjektem údajů nezbytné (§ 26 nového vydání spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG)). Pro tento účel archivujeme osobní údaje po dobu platnosti smlouvy. Mimochodem účetní doklady ukládáme a archivujeme po dobu deseti let a obchodní korespondenci, tedy i každou zprávu, jejímž předmětem je příprava, realizace nebo stornování obchodu, pak po dobu šesti let, abychom splnili naše zákonné povinnosti archivace podle § 257 odst. 1 č. 2 německého obchodního zákoníku (HGB) a § 147 německého zákona o daních (AO), přičemž tato lhůta začíná běžet ukončením kalendářního roku, v němž byla obchodní korespondence přijata nebo odeslána, resp. kdy vznikl účetní doklad. Právním základem je tu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

3. Poradenství pro zákazníky

Osobní údaje zákazníka nebo zájemce, resp. jeho zaměstnanců coby kontaktních osob, které jsme obdrželi v souvislosti se smlouvou či poptávkou zájemce, zpracováváme, a to i po ukončení smlouvy, resp. i když nedošlo k uzavření smlouvy, za účelem poradenství pro zákazníka a abychom mohli v případě opětovné poptávky zákazníka či zájemce na základě předešlých uzavřených smluv či poptávek doporučit vhodné služby. Právním základem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v uskutečňování naší obchodní činnosti. Pro tento účel ukládáme osobní údaje, pokud vycházíme z toho, že příslušný zákazník s námi může v budoucnu uzavřít další nebo poprvé smlouvu, což je v případě, dokud nám dotčený zákazník nesdělí, že s námi za žádných okolností žádnou smlouvu uzavírat nebude.

4. Zpracování osobních údajů pro všeobecné marketingové účely

Osobní údaje našich zákazníků, ale i ostatních podnikatelů a podniků, kteří/které s námi nejsou v obchodním vztahu, a v této souvislosti případně též jejich kontaktních osob, zpracováváme za účelem přímého marketingu, pakliže je to právně přípustné. Pokud jsme tyto údaje neshromáždili přímo od příslušného subjektu údajů, můžeme kontaktní údaje subjektu údajů získávat i z veřejných zdrojů, jako je zejména webová stránka příslušného podniku, obchodní adresáře nebo podnikem vložené inzeráty o volných pracovních místech. V souvislosti s těmito účely přímého marketingu můžeme zohlednit i dosavadní uzavřené smlouvy s našimi zákazníky a firemní specifika, jako je oborová příslušnost nebo velikost příslušného podniku/podnikatele, abychom pro ně co nejoptimálněji uzpůsobili reklamu. Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve zpracování osobních údajů za účelem realizace samotného přímého marketingu (srov. bod 47 z Preambule nařízení GDPR). Subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jejich osoby za účelem takového marketingu. Svou námitku můžete kdykoli vznést na kontaktní údaje uvedené pod „Jméno a adresa správce“, v případě marketingu realizovaného prostřednictvím e-mailu najdete tzv. opt-out (odhlašovací) odkaz též přímo v příslušném e-mailu. Osobní údaje pro tento účel archivujeme do doby, kdy trvá náš zájem uzavřít s dotyčným podnikem smlouvu, nebo do doby, než byla proti jejich ukládání vznesena námitka.

V. Profily ze sociálních médií

Vedle naší prezentace na internetu spravujeme rovněž i profily na sociálních sítích „Facebook“, „Instagram“ a „LinkedIn“ na základě našeho oprávněného zájmu umožnit získávání informací o různých možnostech kariéry u nás a zpřístupnit zájemcům příslušné informace o naší firmě jednoduše prostřednictvím různých médií.

Poskytovatelem služby Facebook je společnost Facebook Ireland., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, mateřskou společností je Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Společnost Facebook je certifikována podle dohody o štítu soukromí (Privacy Shield) uzavřené mezi EU a USA, čímž tak zajišťuje odpovídající úroveň ochrany při zpracování osobních údajů.

Poskytovatelem služby Instagram je společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Poskytovatelem služby LinkedIn je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

V důsledku používání sociálních sítí se může stát, že osobní údaje uživatele budou zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor. Patří k nim zejména údaje uložené uživatelem na sociální síti (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo) a také IP adresa.

Tyto údaje mohou být díky ukládání souborů cookie použity navíc i pro sestavení uživatelských profilů, ale i za účelem průzkumu trhu a pro marketingové účely.

Ve věci zpracování osobních údajů při použití naší stránky Facebook existuje v tomto ohledu společná odpovědnost naší firmy a společnosti Facebook. S příslušnou dohodou se můžete seznámit na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V případě zájmu o další podrobnosti odkazujeme na prohlášení společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy) a společnosti Instagram (instagram.com/about/legal/privacy) o ochraně osobních údajů.

Na www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen lze navíc nadefinovat marketingové preference na Facebooku.

VI. Poskytnutí webové stránky a vytváření souborů s koncovkou log

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky náš systém zaznamenává automatizovaně údaje a informace o počítačovém systému počítače, na němž byla stránka vyvolána.

Přitom jsou shromažďovány tyto údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a používaná verze
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb na straně uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naši internetovou stránku
 • Webové stránky, které jsou vyvolány systémem uživatele prostřednictvím naší webové stránky
 • Země a nastavení jazyka prohlížeče (nastavení stránky)

Tyto údaje jsou ukládány rovněž v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro přechodné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adresy systémem je nezbytné kvůli tomu, aby bylo možné zpřístupnit webovou stránku na počítači uživatele. Kvůli tomu musí zůstat IP adresa uživatele uložena po dobu relace.

Ukládání v souborech protokolu probíhá za účelem zajištění funkčnosti webové stránky. Tyto údaje nám navíc slouží k optimalizaci webové stránky a za účelem zajištění bezpečnosti našich informačních a technických systémů. Vyhodnocování těchto údajů k marketingovým účelům v této souvislosti neprobíhá.

V těchto účelech tkví také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě zaznamenávání údajů za účelem poskytnutí webové stránky je to v okamžiku, kdy je ukončena příslušná relace.

V případě uložení údajů v souborech protokolu je tomu tak nejpozději do sedmi dnů. Údaje mohou být uloženy i po delší dobu. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo anonymizovány tak, aby už k nim nebylo možné přiřadit vyvolávajícího klienta.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje

Zaznamenávání údajů za účelem poskytnutí webové stránky a ukládání údajů v souborech protokolu je nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel tudíž proti tomu nemůže vznést námitku.

VII. Použití souborů cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem na počítačovém systému uživatele. Jestliže uživatel vyvolá webovou stránku, může být na operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Cookies používáme proto, abychom naše webové stránky upravili co nejpřívětivěji pro uživatele. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby mohl být vyvolávající prohlížeč identifikován i po změně stránky.

V souborech cookie jsou přitom ukládány a předávány tyto údaje:

 • nastavení jazyka
 • nastavení země
 • nastavení relace (ID relace)

Kromě toho na naší webové stránce používáme cookies, které umožňují analyzovat chování uživatele během surfování.

Tímto způsobem mohou být předávány tyto údaje:

 • zadaná vyhledávaná slova
 • četnost vyvolání stránek
 • využití funkcí webových stránek
 • vyvolané podstránky a doba pobytu
 • cesta na naše webové stránky a z našich stránek

Údaje uživatelů shromážděné tímto způsobem jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto už není možné přiřadit tyto údaje ke konkrétnímu vyvolávajícímu uživateli. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů.

2. Targeting

Na našich webových stránkách jsou na bázi technologie cookie shromažďovány údaje za účelem optimalizace našeho marketingu a celé onlinové nabídky. Tyto údaje nejsou použity k identifikaci vaší osoby, ale slouží pouze pseudonymizovanému vyhodnocení použití domovské stránky. Vaše údaje nejsou nikdy shromažďovány společně s osobními údaji, které u nás máme uložené. Díky této technologii vám můžeme prezentovat reklamu a/nebo zvláštní nabídky a služby, jejichž obsah bude založen na souvislosti s informací získanou clickstream analýzou. Naším cílem přitom je uzpůsobit naši onlinovou nabídku co nejatraktivněji pro vás a prezentovat vám reklamu, která odpovídá oblastem vašich zájmů.

3. Cookies třetích stran (third party cookies)

Využíváme některých reklamních partnerů, kteří nám pomáhají vytvořit pro vás zajímavější internetovou nabídku a webové stránky. Proto jsou při návštěvě webových stránek na vašem pevném disku ukládány rovněž cookies partnerských podniků. Zde se jedná o dočasné/permanentní cookies, které se automaticky mažou po předem nastavené době. Tyto dočasné nebo také permanentní cookies (doba platnosti 14 dnů až 10 let) jsou ukládány na vašem pevném disku a samy se smažou po předem nastavené době. Také cookies našich partnerských podniků obsahují pouze pseudonymní, většinou dokonce anonymní údaje. V této souvislosti se jedná například o údaje o tom, které produkty jste si prohlíželi, jestli jste si něco koupili, které produkty jste hledali atd. V této souvislosti zaznamenávají někteří naši reklamní partneři i nad rámec webových stránek informace o tom, které stránky jste předtím navštívili nebo o které produkty jste se například zajímali, aby vám mohli zobrazit takovou reklamu, která bude co nejlépe odpovídat vašim zájmům. Tyto pseudonymní údaje nejsou nikdy spojovány s vašimi osobními údaji. Jejich cílem je výhradně to, umožnit našim reklamním partnerům oslovit vás reklamou, která by vás také skutečně mohla zajímat.

4. Jak můžete zabránit ukládání souborů cookies?

Podle typu používaného prohlížeče můžete nastavit, aby bylo ukládání souborů cookies akceptováno, jen pokud s ním budete souhlasit. Pokud chcete akceptovat pouze námi používané soubory cookies, ale nikoliv cookies našich poskytovatelů a partnerů, můžete ve svém prohlížeči zvolit nastavení „Blokovat cookies třetích stran“. V nabídkové liště vašeho internetového prohlížeče se vám zpravidla přes funkci Nápověda zobrazí, jak můžete zakázat nové soubory cookies a vypnout ty, které jste již obdrželi. U společně používaných počítačů, které jsou nastaveny tak, že akceptují cookies a flash cookies, vám doporučujeme se po ukončení vždy úplně odhlásit.

5. Právní základy pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

6. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování technicky nezbytných souborů cookies je zjednodušit uživatelům použití webové stránky. Některé funkce naší internetové stránky mohou být nabízeny bez použití cookies. Pro ně je nutné, aby byl prohlížeč znovu rozpoznán i po změně stránky.

Pro tato použití používáme cookies:

 • převzetí nastavení jazyka
 • nastavení země
 • rozpoznání návštěvníka stránky (session handling)

Údaje o uživatelích shromažďované technicky nezbytnými cookies nejsou používány za účelem vypracování uživatelských profilů.

Použití analytických cookies probíhá za účelem zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejích obsahů. Prostřednictvím analytických cookies se dozvídáme, jak se webová stránka používá, a díky tomu můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

V těchto účelech tkví také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

7. Doba ukládání, možnost vznést námitku a odstranit údaje

Cookies se ukládají na počítači uživatele a z něj jsou přenášeny na naši stránku. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu o použití cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookies můžete kdykoliv vymazat. To může probíhat i automatizovaně. Pokud budou deaktivovány cookies pro naši webovou stránku, může se stát, že už nebude možné používat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

VIII. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Uživatelé se u nás mohou zaregistrovat, a to uvedením svých osobních údajů. Registraci lze provést různým způsobem (např. telefonicky, e-mailem, předáním kontaktu na veletrhu, předáním vizitky, na webové stránce). Při registraci na naší internetové stránce jsou osobní údaje zapisovány do vstupní masky, poté nám jsou předány a uloženy. V ostatních případech zapisují osobní údaje do našich systémů naši zaměstnanci. Tyto údaje nepředáváme třetím osobám. V rámci procesu registrace shromažďujeme tyto údaje:

 • Firma
 • DIČ
 • Obor
 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • PSČ
 • Obec
 • Region
 • Stát
 • Telefonní číslo
 • Faxové číslo
 • E-mailová adresa
 • Téma zprávy
 • Zpráva

Pokud se zákazník přihlásil zadáním svých přístupových údajů, může odeslat zprávu a přitom zaškrtnout políčko pro souhlas se zasíláním newsletteru. Přitom jsou shromažďovány tyto údaje:

 • Téma zprávy
 • Zpráva

Jestliže uživatel není dosud registrován, bude zaregistrován v rámci tohoto procesu.

Společně s přihláškou jsou shromažďovány tyto údaje:

 • Datum a čas registrace

V rámci procesu přihlášení budete požádáni o udělení souhlasu se zpracováním údajů a odkázáni na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud na naší internetové stránce získáte zboží nebo služby a uložíte přitom svou e-mailovou adresu, můžeme ji následně použít pro zaslání newsletteru. V takovém případě bude formou newsletteru zasílán výhradně přímý marketing pro vlastní podobné zboží nebo služby.

Vyjma použití pro náš elektronický marketingový nástroj prodeje v souvislosti se zpracováním údajů za účelem zasílání newsletterů neprobíhá předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou použity výhradně pro zasílání newsletteru.

K rozesílání našeho newsletteru používáme službu Salesforce Marketing Cloud, kterou provozuje firma salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105,USA (Salesforce; v Německu ji zastupuje: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mnichov, Německo).

Používání analyzačních souborů cookie a sledovacích pixelů se děje za účelem zlepšování kvality našich newsletterů a jejich obsahu. Díky možnostem analýzy se dozvídáme, jak jsou naše newslettery používány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku. Pokud si toto nepřejete, můžete odběr našeho newsletteru kdykoli zrušit.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po přihlášení se k odběru newsletteru uživatelem je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním základem pro zasílání newsletteru v návaznosti na prodej zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži (UWG).

3. Účel zpracování údajů

Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k zasílání newsletteru.

Účelem shromažďování ostatních osobních údajů v rámci procesu přihlášení je zamezit zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. Ostatní v rámci procesu přihlášení shromážděné osobní údaje jsou zpravidla vymazány po sedmi dnech.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje

Dotčený uživatel může odběr newsletteru kdykoliv zrušit. Za tímto účelem je součástí každého newsletteru příslušný odkaz.

IX. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se uvedením svých osobních údajů. Údaje jsou přitom zadávány do zadávací masky a předány nám a uloženy. Tyto údaje nepředáváme třetím osobám. V rámci procesu registrace shromažďujeme tyto údaje:

 • Firma
 • DIČ
 • Obor
 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • PSČ
 • Obec
 • Region
 • Stát
 • Telefonní číslo
 • Faxové číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum a čas registrace

V rámci procesu registrace je vyžádán souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nezbytná pro přípravu určitých obsahů a plnění na naší webové stránce.

Naše nabídka cílí výlučně na živnostníky. Z tohoto důvodu se níže uvedené informace uživateli zobrazují až po registraci, ověření a přihlášení:

 • Funkce vyřízení objednávky a správa jeho údajů

Registrace uživatele je rovněž nezbytná pro plnění smlouvy s uživatelem nebo pro uskutečnění předsmluvních opatření. Shromážděné údaje slouží k vyřízení nákupu a zásilky.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování.

To se týká údajů shromážděných během procesu registrace za účelem plnění smlouvy nebo za účelem uskutečnění předsmluvních opatření, pokud již tyto údaje nejsou nutné pro uskutečnění smlouvy. Rovněž po ukončení smlouvy se může stát, že bude nezbytné mít uloženy osobní údaje smluvního partnera, a to kvůli tomu, abychom dostáli našim smluvním nebo zákonným povinnostem.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje

Z pozice uživatele máte možnost svou registraci kdykoliv zrušit. Kdykoliv můžete požádat o změnu údajů, které o vás máme uložené.

O provedení změny nebo úpravu údajů můžete požádat:

 • telefonicky
 • e-mailem
 • faxem
 • Částečně je možné změnit údaje na webové stránce

Jsou-li údaje nezbytné za účelem splnění smlouvy nebo za účelem uskutečnění předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné, jen pokud nemají před vymazáním přednost smluvní nebo zákonné povinnosti.

X. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro navázání kontaktu prostřednictvím elektronické pošty. Využije-li uživatel této možnosti, budou nám předány a uloženy údaje zadané v zadávací masce. Těmito údaji jsou:

V okamžiku odeslání zprávy se navíc ukládají níže uvedené údaje, není-li uživatel přihlášen v e-shopu:

 • Firma
 • DIČ
 • Obor
 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • PSČ
 • Obec
 • Region
 • Stát
 • Telefonní číslo
 • Faxové číslo
 • E-mailová adresa
 • Téma zprávy
 • Zpráva
 • Datum a čas navázání kontaktu

Pokud je uživatel přihlášen svými přístupovými údaji, ukládají se tyto údaje:

 • Téma zprávy
 • Zpráva
 • Datum a čas navázání kontaktu

Pro potřeby zpracování údajů budete v rámci procesu odeslání požádáni o udělení souhlasu a odkázáni na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Případně lze kontakt navázat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě se ukládají osobní údaje uživatele předané prostřednictvím e-mailové pošty.

V této souvislosti neprobíhá předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou použity výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je udělený souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předány zasláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud e-mailový kontakt cílí na uzavření smlouvy, pak je tu dodatečným právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze zadávací masky slouží nám samotným za účelem zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu tady existuje také nezbytný oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odeslání slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našich informačních a technických systémů.

4. Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a ty osobní údaje, které byly předány e-mailem, to pak platí tehdy, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena v okamžiku, kdy lze z daných okolností usuzovat na to, že dotčená situace je definitivně vyjasněna.

Osobní údaje shromážděné dodatečně během procesu odeslání jsou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje

Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Jestliže s námi uživatel naváže kontakt prostřednictvím e-mailu, může kdykoliv vznést námitku proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě se nebude moci v konverzaci pokračovat.

Odvolat souhlas a vznést námitku proti ukládání údajů můžete:

 • telefonicky
 • e-mailem
 • faxem

V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu.

XI. Předání vašich údajů třetím osobám

Abychom mohli naši webovou stránku pro vás coby uživatele upravit co nejpohodlněji a nejkomfortněji, používáme ojediněle služeb externích poskytovatelů. Níže se můžete seznámit s ustanoveními o ochraně osobních údajů týkajících se nasazení a použití používaných služeb a funkcí, abyste mohli popř. uplatnit svá práva i u těchto poskytovatelů služeb.

1. Etracker

Poskytovatel této webové stránky využívá služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (https://www.etracker.com), a to za účelem provedení analýzy uživatelských údajů. Přitom jsou používány soubory cookie, které umožňují provést statistickou analýzu použití této webové stránky jejími uživateli. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány na koncovém zařízení uživatele. Cookies společnosti etracker neobsahují informace umožňující identifikaci uživatele.

Pseudonymizované údaje vytvořené společností etracker jsou z pověření poskytovatele této webové stránky zpracovávány a ukládány společností etracker výhradně v Německu a podléhají tudíž přísným německým a evropským zákonům a předpisům o ochraně osobních údajů. Společnost etracker byla v této věci nezávisle testována, certifikována a oceněna známkou kvality ochrany osobních údajů ePrivacyseal.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je tu čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší onlinové nabídky a naší prezentace na internetu. Protože soukromá sféra návštěvníků naší webové stránky je pro nás nanejvýš důležitá, jsou společností etracker IP adresy co nejdříve anonymizovány a identifikátory přihlášení nebo zařízení převedeny do jednoznačného, avšak nikoliv ke konkrétní osobě přiřazeného klíče. K jinému použití, spojování s jinými údaji nebo předání údajů třetím osobám ze strany společnosti etracker nedochází.

Proti shora popsanému zpracování údajů můžete kdykoliv vznést námitku, pakliže při něm probíhá zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Vznesení námitky pro vás nemá žádný negativní dopad: Odvolání souhlasu s ukládáním údajů pro potřeby webové stránky zákazníků

Bližší informace o ochraně osobních údajů ve společnosti etracker najdete zde.

2. Salesforce

Poskytovatel této webové stránky využívá služeb firmy salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA (dále jen Salesforce; v Německu ji zastupuje: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mnichov, Německo), (https://www.salesforce.com) a to za účelem analýzy uživatelských údajů. Přitom jsou používány soubory cookie a sledovací pixely, které umožňují provést statistickou analýzu použití této webové stránky jejími uživateli. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány na koncovém zařízení uživatele. Soubory cookie od Salesforce neobsahují žádné informace umožňující identifikaci uživatele.

Firmou Salesforce vytvořené pseudonymizované údaje jsou z pověření poskytovatele této webové stránky zpracovávány a ukládány firmou Salesforce při dodržení dohody o štítu soukromí (Privacy Shields) uzavřené mezi EU a USA, a podléhají tudíž přísným evropským zákonům a normám o ochraně osobních údajů. Firma Salesforce byla v tomto ohledu nezávisle auditována, certifikována a oceněna pečetí jakosti pro ochranu osobních údajů TRUSTe Privacy Seal. Kromě toho byla s firmou Salesforce uzavřena standardní evropská smlouva.

Proti zpracování osobních údajů firmou Salesforce můžete kdykoli vznést námitku, pakliže se jedná o údaje týkající se vaší osoby. Vznesení námitky nebude mít pro vás žádné negativní následky. Aktivováním níže stojícího tlačítka vznesete námitku proti zpracování osobních údajů firmou Salesforce.

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT FIRMOU SALESFORCE.

 

3. Poskytovatelé platebních služeb

Coby externího poskytovatele platebních služeb využíváme firmu Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg a také involvované banky (jednak banku, která vydala platební kartu, a jednak banku, která přijímá platbu provedenou platební kartou), přes jejichž platební bránu Computop Paygate bezpečně probíhají platební transakce (zde: platební karty) metodou 3D-SECURE 2.0.

K osobním údajům zpracovávaným poskytovatelem platebních služeb patří základní soubor údajů jako například jméno a adresa, bankovní údaje, jako je značka karty, čísla platební karty, platnost, ale i údaje týkající se smlouvy, částek a příjemce. Tyto údaje jsou nezbytné k provedení transakce. Zpracování osobních údajů probíhá na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR ve spojitosti s odpovídajícími nařízeními směrnice EU 2015/2366 (PSD 2) b.

Computop Paygate standardně aplikuje následující lhůty výmazu pro platební transakce včetně kontrol 3DS 2.0 (není-li dříve pověřen individuálním výmazem):

 • Databáze platební brány Computop Paygate a Computop Analytics: výmaz platebních transakcí po uplynutí 12 měsíců
 • Databáze Computop Reporter: výmaz platebních transakcí po uplynutí 24 měsíců
 • Archivace záloh databází po dobu (a výmaz těchto záloh po uplynutí) dalších 12 měsíců

Informace zejména o správci a kontaktní údaje na pověřence poskytovatele platebních služeb pro ochranu osobních údajů, kategorie osobních údajů, které jsou poskytovatele lem platebních služeb zpracovávány, a VOP, jakož i prohlášení poskytovatele platebních služeb o ochraně osobních údajů lze najít přímo na internetové adrese: https://www.computop.com/de/

4. Začlenění videonahrávek uložených na YouTube

YouTube je služba firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Do naší internetové nabídky jsme začlenili videonahrávky uložené na http://www.YouTube.com, které si tak lze přehrát rovnou na naší webové stránce. Všechna videa jsou začleněna do „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“, tzn., že žádné údaje o vás coby uživateli nebudou předány firmě YouTube, pakliže si videa nebudete přehrávat. Až když si budete videa přehrávat, proběhne předání osobních údajů uvedených v odstavci 2. Na tento přenos osobních údajů nemáme žádný vliv.

Díky návštěvě webové stránky obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali určitou podstránku na naší webové stránce. Přitom jsou přeneseny serverové soubory s koncovkou log. To se děje nezávisle na tom, jestli YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, anebo jestli neexistuje žádný uživatelský účet. Jste-li přihlášeni na Googlu, budou vaše údaje rovnou přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby probíhalo přiřazování k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je jednak pro marketingové účely, za účelem průzkumu trhu a/nebo uzpůsobení své webové stránky podle konkrétních potřeb. Takové vyhodnocení probíhá zejména pak (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) za účelem zprostředkování reklamy odpovídající potřebám daného uživatele a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž k jeho uplatnění se musíte obrátit přímo na firmu YouTube.

Začleněním YouTube má uživatel možnost otevřít si videa a popřípadě využívat funkce kanálu YouTube. Sledujeme tím zlepšení našich nabídek. Právním základem pro zpracování je tu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Bližší informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich zpracování firmou YouTube získáte z prohlášení o ochraně osobních údajů. Najdete tam také další informace o vašich právech i o možnostech nastavení ochrany vaší privátní sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Firma Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podléhá dohodě o štítu soukromí (Privacy-Shield) uzavřené mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, jste subjektem údajů ve smyslu nařízení GDPR a vůči správci můžete uplatnit níže uvedená práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Od správce můžete požadovat potvrzení o tom, jestli jsou námi zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

Je-li tomu tak, můžete od správce požadovat přístup k těmto údajům a k informacím:

 • o účelech, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány,
 • o kategoriích osobních údajů, které jsou zpracovávány,
 • o příjemcích, resp. kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají,
 • o plánované době, po kterou budou osobní údaje, které se vás týkají, uloženy, nebo není-li možné uvést konkrétní údaje, o kritériích použitých ke stanovení této doby,
 • o právu požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, o právu na omezení zpracování údajů správcem nebo o právu vznést námitku proti takovému zpracování,
 • o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu,
 • o všech dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pakliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů,
 • o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informaci o tom, jestli jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předání.

2. Právo na opravu

Máte právo požádat správce o opravu a/nebo doplnění údajů, pakliže jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí opravu provést bez zbytečného odkladu.

3. Právo na omezení zpracování

Za níže uvedených podmínek můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte vymazání osobních údajů a namísto toho žádáte omezení jejich použití,
 • správce už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není stanoveno, jestli oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, smí se tyto údaje – vyjma jejich ukládání – zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo dosaženo omezení zpracování podle shora uvedených podmínek, budete správcem předem informováni o tom, že bude omezení zpracování zrušeno.

4. Právo na vymazání

a) Povinnost vymazat údaje

Máte právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z níže uvedených důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě probíhalo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a chybí jakýkoliv jiný právní důvod pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členského státu, které se vztahuje na správce.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím osobám

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je-li podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby ty správce, kteří zpracovávají tyto osobní údaje, informoval o tom, že jste je coby subjekt údajů požádal o to, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

c) Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 • za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informace,
 • za účelem splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členských států, který se na správce vztahuje, nebo za účelem splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl správce pověřen,
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a dále čl. 9 odst. 3 GDPR,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů tohoto zpracování, nebo
 • za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5. Právo na informace

Jestliže jste u správce uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, pak ten je povinen oznámit všem příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají, oznámit tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to jeví jako nemožné nebo je s tím spojeno nepřiměřené úsilí.

O těchto příjemcích máte právo být informováni správcem.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu bránil správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, a to v případě, že

 • je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR,
 • se zpracování provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva máte dále právo vymoci si, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, předány správcem přímo jinému správci, bude-li to technicky proveditelné. Nesmí tím dojít k omezení svobod a práv jiných osob.

Právo na přenositelnost neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jímž byl správce pověřen.

7. Právo na vznesení námitky

Máte právo, z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní mimořádné situace, kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí též pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Správce už dál nezpracovává osobní údaje, které se týkají vaší osoby, ledaže může doložit závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají vaší osoby, pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí též pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, pak se už nebudou osobní údaje, které se týkají vaší osoby, pro tyto účely dál zpracovávat.

Máte možnost, v souvislosti s využitím služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných procesů, u nichž se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena právoplatnost na základě uděleného souhlasu, a to až do okamžiku odvolání souhlasu s provedeným zpracováním.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů nebo
 • založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se však nesmí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g a nejsou zavedena vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

Ve věci případů uvedených pod bodem (1) a (3) učiní správce vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, k nimž minimálně patří právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

10. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména pak v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízením GDPR.

Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, informuje oznamovatele stížnosti o pokroku a o výsledcích stížnosti, a to včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

XIII. Ostatní informace

1. Cizojazyčné stránky

Pokud jsou části prezentace na internetu nabízeny též v jiných jazycích než v němčině, pak je to výlučně služba pro naše zákazníky, zájemce a spolupracovníky, kteří německý jazyk neovládají.