Středisko služeb
kanten_kantensortiment_light
Největší sortiment hran v Evropě
kanten_1m_light
Hrany v libovolné délce od 1 metru
Kontaktujte nás
Potřebné příslušenství
Pozor!
Pro práci s vybraným výrobkem potřebujete také ještě následující výrobky:
Menu
Servis
OSTERMANN – velkoobchod s potřebami pro truhláře
ABS hrany
Melaminové hrany
Hrany z pravého dřeva
Hliníkové hrany
PP hrany
Narážecí hrany
Rámové hrany
3D akrylátové hrany
Základové hrany
PVC hrany
Tavná lepidla
Úchytkové profilové lišty
Světla
Spojovací technika
Technické profily
Světla
Opracování hran
Klihy a lepidla
Vše pro nanášení
Separační, čisticí a kluzné prostředky
Opravy povrchů
Nástroje
zavřít

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Ostermann Česko spol. s r.o.
se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 - Nusle
(dodavatele)
pro dodávky zboží

v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“), ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách truhlářských výrobků (dále „zboží“)

I. Uzavření smlouvy

 1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
  1. objednávka odběratele, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, místě odběru a termínu dodání,
  2. potvrzení objednávky dodavatelem, včetně kalkulace ceny.
 2. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratelovy objednávky dodavatelem. Dodavatel je povinen vyřídit objednávky odběratele s přípustnou odchylkou dle bodu 2.3. těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží odběratelem.
 5. Změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou.
 6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami, a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, pozbývají účinnosti, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo nejsou v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. Barvy v katalogu dodavatele anebo na jeho internetových stránkách se mohou z technických důvodů odlišovat od skutečných barevných odstínů.
 8. Poznámky a tipy ke zpracování našich produktů najdete na jednotlivých technických listech, které jsou Vám k dispozici ke stáhnutí na našich internetových stránkách a obchodě.

II. Dodávka

 1. Místem odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese odběratel. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí v místě určení.
 2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 3. Odchylky v případě dodávek hran v relaci  20% jsou přípustné. Fakturovat a platit je však možno pouze zboží skutečně dodané. Tolerance pro rozměry plastových hran je blíže popsána v příloze č. 1 těchto podmínek.
 4. Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí.
 5. Případné požadavky odběratele na změnu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 6. Dojde-li na straně odběratele k prodlení s převzetím zboží nebo v případě jiného zaviněného porušení povinnosti odběratele poskytnout součinnost, je dodavatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných vícenákladů. Případné další nároky tímto nejsou dotčeny.
 7. Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě k plnění, kterou byla dodavateli poskytnutá dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, kde bylo částečně dodavatelem plněno, jen nedodaného zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení je omezen na částku maximálně 5 % z ceny ceny zboží.
 8. Splnění povinnosti dodat zboží předpokládá včasné a náležité splnění povinností ze strany odběratele.

III. Ceny

 1. Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny stanoveny EX WORK závod dodavatele na adrese Bocholt, Schlavenhorst 85, Spolková republika Německo. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny oproti ceníku kdykoli v průběhu roku.
 2. V případě zvýšení cen výrobce nebo poklesu kursu české koruny vůči měně euro je dodavatel oprávněn zvýšit ve stejném poměru i cenu dodavatelskou.
 3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě.

IV. Platební podmínky

 1. Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle odběrateli poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
 2. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohové faktury až do výše 100% ceny zboží.
 3. Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.
 4. Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení. Toto neplatí pro zálohové faktury dle odst. 4.2. těchto obchodních podmínek.
 5. Pro případ prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení z dlužné částky v zákonné výši.
 6. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
 7. K započtení je odběratel oprávněn pouze v případě, že jeho protinároky jsou nesporné nebo byly dodavatelem uznány co do důvodu a do výše.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží potvrdí odběratel na dodacím listu, jehož originál vrátí dodavateli a kopii si ponechá.
 2. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.), dále jen „celková kupní cena“. Odběratel se zavazuje nakládat se zbožím s náležitou péčí, zejména se zavazuje sjednat na vlastní náklady dostatečné pojištění. Potřebnou údržbu a kontroly je odběratel povinen provádět na vlastní náklady a včas.
 3. V případě, že odběratel jedná v rozporu se smlouvou, zejména dostal-li se do prodlení s úhradou, je dodavatel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty zboží odebrat. Odebrání zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy. Odebrané zboží je dodavatel oprávněn zpeněžit a výnos ze zpeněžení po odečtení přiměřených nákladů na zpeněžení započíst vůči pohledávkám za odběratelem.
 4. V případě, že bude dosud nezaplacené zboží zabaveno nebo k němu uplatní jakékoli právo třetí osoba, je o tom odběratel povinen dodavatele písemně informovat. V opačném případě odběratel odpovídá za vzniklou škodu.
 5. Odběratel je oprávněn zboží v rámci své řádné obchodní činnosti dále prodat. V návaznosti na to odběratel postupuje dodavateli veškeré pohledávky z dalšího prodeje, zpracování, spojení nebo z jiných právních důvodů v souvislosti s předmětem koupě (zejména z pojistných smluv nebo z nedovoleného jednání) ve výši celkové kupní ceny, která byla sjednána. Bez ohledu na toto postoupení je odběratel oprávněn přijímat plnění svých pohledávek. Tímto není dotčeno právo dodavatele inkasovat pohledávku vlastním jménem. Toto právo dodavatel nevyužije po dobu, kdy bude odběratel plnit své platební povinnosti dle čl. IV. těchto všeobecných obchodních podmínek, nebude-li proti odběrateli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, či nebude-li odběratel v platební neschopnosti. Odběratel je povinen bezodkladně dodavateli předložit písemnou identifikaci všech svých pohledávek souvisejících s dodávkou zboží za svými dlužníky a jejich výši, včetně všech údajů nutných k jejich vymáhání, vydat veškeré potřebné doklady a informovat své dlužníky (třetí osoby) o postoupení pohledávek a o právu dodavatele je inkasovat.
 6. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, spojeno či smíseno s jinými předměty, které dodavateli nepatří, stane se dodavatel spoluvlastníkem vzniklé věci v poměru celkové kupní ceny zboží k celkové kupní ceně opracované nebo zpracované věci.

VI. Záruka

 1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 6 měsíců, počínaje dnem dodání zboží dle bodu 5.1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Promlčecí lhůta veškerých nároků odběratele vůči dodavateli bude činit 12 měsíců.
 2. Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
 3. Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 8 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Zboží se považuje za bezvadné, pokud odběratel neobdrží písemnou reklamaci zjevných vad. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční doby. Dodávané zboží musí být důkladně prohlédnuto bezprostředně po jeho předání odběrateli nebo jím určené třetí osobě. Prohlídka zboží odběratelem zahrnuje rovněž částečné odstranění ochranné fólie zejména za účelem zjištění případné odlišnosti barevných odstínů nebo poškození.
 4. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
  1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
  2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
  3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 6.4 odběrateli náleží, jen jestliže ji oznámí dodavateli ve včas zaslané reklamaci vad. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.
 6. Dodavatel je v případě oprávněně uplatněné reklamace odběratele oprávněn od smlouvy odstoupit namísto splnění nároků odběratele uplatněných v reklamaci.
 7. Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

 1. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
 2. Ve všech případech okolností vylučující odpovědnost je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.
 3. Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže odběratel odmítnout.

VIII. Právo dodavatele na odstoupení

 1. Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
 2. Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem, zejména ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Příloha č. 1

ohledně tolerance pro rozměry plastových hran:

Šířka [mm] Přípustné odchylky [mm]
12 - 100 +0,50 / -0,50

 

Tloušťka stěny [mm] Přípustné odchylky [mm]
0 - 1,0 + 0,15 / - 0,15
1,1 - 2,0 + 0,10 / - 0,20
2,1 - 3,0 + 0,15 / -0,25