Servicecenter
kanten_kantensortiment_light
Største kantsortiment i Europa
kanten_1m_light
Kanter i alle længder fra 1 meter
Alle lagerartikler, der bestilles inden kl. 16, leveres inden for 48 timer
Kontakt os
Nødvendigt tilbehør
Obs!
Til bearbejdningen af den valgte artikel har du også brug for følgende produkter:
Menu
Service
OSTERMANN – Grossist af snedkerprodukter
ABS-kanter
Melaminkanter
Kanter af ægte træ
Aluminiumskanter
PP-kanter
Pindkanter
Indfatningskanter
Akrylkant
Grunderkanter
PVC-kanter
Smelteklæbere
Håndtagsprofillister
Lys
Forbindelsessystem
Tekniske profiler
Kantbearbejdning
Lim
Påføringsapparater
Skille- og rengøringsmidler
Overfladereparation
Værktøj
lukke

Databeskyttelseserklæring

Præambel

Databeskyttelse er et tillidsspørgsmål, og din tillid er vigtig for os. Vi respekterer dit privatliv og din personlige sfære. Det er derfor et vigtigt anliggende for os at beskytte, indsamle, behandle og anvende dine personoplysninger i overensstemmelse med loven. For at du kan føle dig sikker, når du besøger vores websteder, overholder vi de lovmæssige bestemmelser, når vi behandler dine personoplysninger, og vil gerne her informere dig om vores dataindsamling og databrug.

Vi forpligter os til at overholde GDPR og nationale love om databeskyttelse. For os er databeskyttelse et højt prioriteret globalt emne, og vi arbejder kun sammen med partnere, der også har et passende niveau af databeskyttelse inden for deres behandlingsrammer. Vi behandler kun dine data, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke vedrørende en service med henblik på en kontrakt eller kontraktforberedende foranstaltninger, eller hvis de relevante love tillader eller kræver databehandling. Følgende retningslinjer for databeskyttelse omfatter både den gældende nationale retlige ramme og kravene i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) gældende fra den 25. maj 2018 i hele Europa. Referencer til retsgrundlaget i GDPR finder anvendelse fra den 25. maj 2018. I intet tilfælde vil vi sælge dine data eller videregive disse til uautoriserede tredjeparter. Vi informerer dig i det følgende detaljeret om håndteringen af dine data inden for vores virksomhedsområder.

Du kan printe eller gemme dette dokument ved at bruge den sædvanlige funktionalitet i din browser. Nedenstående databeskyttelseserklæring forklarer dig, hvilke data der indsamles på vores websider, og hvilke data vi behandler og anvender.

I. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
46395 Bocholt
Tyskland

Tlf.: +49 02871-2550-0
E-mail: datenschutzbeauftragter@ostermann.eu
Websted: www.ostermann.eu

II. Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren

TüV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Afdeling for databeskyttelse
Am TÜV 1
45307 Essen Tyskland

Telefon +49 0201 – 8999-899
Telefax +49 0201 - 8999-666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Generelt om databehandlingen

1. Omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi indsamler og anvender principielt kun personoplysninger fra vores kunder, i det omfang disse er nødvendige for at kunne levere et funktionsdygtigt websted og udføre vores tjenester og ydelser. Indsamling og anvendelse af personoplysninger fra vores kunder sker kun regelmæssigt efter kundens samtykke. Undtaget herfra er tilfælde, hvor forudgående indhentning af samtykke ikke er praktisk muligt, og behandlingen af oplysninger er tilladt via lovgivning.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Når vi indhenter den registreredes samtykke til behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, udgør art. 6, stk. 1, lit. a), i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

Ved behandling af personoplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, udgør art. 6, stk. 1, lit. b), i GDPR retsgrundlaget. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, som er nødvendige af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

Når behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler vores virksomhed, udgør art. 6, stk. 1, lit. c), i GDPR retsgrundlaget.

I tilfælde af at behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, udgør art. 6, stk. 1, lit. d), i GDPR retsgrundlaget.

Hvis behandling er nødvendig til beskyttelse af vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor, udgør art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR retsgrundlaget for behandlingen.

3. Sletning af oplysninger og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger slettes eller gøres utilgængelige, når formålet med opbevaringen ophører. Desuden kan opbevaring finde sted, hvis dette er fastsat af de europæiske eller nationale lovgivere i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Oplysningerne gøres også utilgængelige eller slettes, når en opbevaringsperiode, der foreskrives af de nævnte retsstandarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af oplysningerne til indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af kontrakten.

IV. Typer af databehandling

1. Databehandling vedrørende erhvervsdrivende eller medarbejdere i virksomheder

Formålet med vores kontrakter med kunder og leverandører er at tilbyde erhvervsdrivende og virksomheder så stort et udvalg som muligt af passende ydelser. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger vedrørende erhvervsdrivende (oplysninger om erhvervsdrivende er kun personoplysninger, når den erhvervsdrivende er en fysisk person) eller medarbejdere i virksomheder. De respektive virksomheder eller erhvervsdrivende kan have en kontraktlig relation med os eller en relation, der går forud for kontraktindgåelse, i enkelte tilfælde kan vi imidlertid også behandle oplysninger, selvom der ikke eksisterer en sådan kontraktlig relation eller en relation, der går forud for kontraktindgåelse. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af det respektive formål, dvs. der ikke længere eksisterer en kontrakt med kunden, og vi heller ikke har til hensigt at indgå en kontrakt med den respektive kunde, der ikke længere findes en legitim interesse, og vi i øvrigt heller ikke længere er forpligtet til at opbevare dokumentation, som kan indeholde personoplysninger.

2. Databehandling til håndtering og forberedelse af kontrakter

Vi behandler personoplysninger til kontrakthåndtering, dvs. således at vi kan stille de ydelser, som er omfattet af kontrakten, til rådighed for vores kunder og leverandører, samt til det tilhørende kontraktforberedende arbejde. Er kunden en fysisk person, er retsgrundlaget, at behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt iht. art. 6, stk. 1, sætning 1 b), i GDPR. Behandler vi personoplysninger vedrørende en kundes medarbejdere, er retsgrundlaget en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, sætning 1 f), i GDPR. Den legitime interesse ligger i udførelsen af vores og kundens forretningsmæssige aktiviteter. Der er herved ingen modstridende interesse fra den pågældende registreredes side, da vores behandling allerede fra kundens synsvinkel er nødvendig inden for rammerne af det eksisterende ansættelsesforhold med den registrerede (§ 26 i den nye tyske databeskyttelseslov, BDSG). Vi opbevarer til dette formål personoplysninger i kontraktperioden. Herudover opbevarer vi bogføringsbilag i ti år og forretningsbreve, dvs. enhver meddelelse, som omhandler forberedelse, gennemførelse eller annullering af en handel, i en periode på seks år til opfyldelse af vores lovbestemte forpligtelser til opbevaring ifølge § 257, stk. 1, nr. 2, i den tyske handelslov (HGB) og § 147 i den tyske skattelov (AO), idet perioden begynder ved slutningen af det kalenderår, hvor forretningsbrevet modtages eller afsendes, eller bogføringsbilaget er opstået. Retsgrundlag er art. 6, stk. 1, lit. c), i GDPR.

3. Kunderådgivning

De personoplysninger vedrørende hhv. kunden, en potentiel kunde eller dennes medarbejdere, som vi har modtaget i sammenhæng med en kontrakt eller en forespørgsel fra en potentiel kunde, behandler vi også efter kontraktens afslutning, eller hvis der ikke er indgået en kontrakt, med henblik på kunderådgivning og for at kunne anbefale passende ydelser på basis af tidligere indgåede kontrakter eller forespørgsler i forbindelse med en fornyet forespørgsel fra kunden eller den potentielle kunde. Retsgrundlaget er en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, sætning 1 f), i GDPR. Den legitime interesse ligger i udførelsen af vores forretningsmæssige aktiviteter. Vi opbevarer personoplysninger til dette formål, så længe vi forventer, at den respektive kunde i fremtiden kan indgå en yderligere eller ny kontrakt med os, hvilket er tilfældet, indtil den respektive kunde erklærer over for os, at denne aldrig under ingen omstændigheder vil indgå en kontrakt med os.

4. Databehandling til generelle markedsføringsformål

Vi behandler personoplysninger vedrørende vores kunder og andre erhvervsdrivende og virksomheder, som vi ikke har en forretningsforbindelse med, og i denne sammenhæng også disses eventuelle kontaktpersoner med henblik på direkte markedsføring, i det omfang lovgivningen tillader det. Hvis vi ikke har indhentet disse oplysninger direkte fra den respektive registrerede, kan vi også finde den pågældendes kontaktoplysninger via offentlige kilder, især den respektive virksomheds hjemmeside, branchefortegnelser eller stillingsopslag offentliggjort af virksomheden. I forbindelse med disse direkte markedsføringsformål kan vi også tage højde for vores kunders tidligere kontraktindgåelser og virksomhedsdetaljer som virksomhedens/den erhvervsdrivendes branche eller økonomiske størrelse for så vidt muligt at udforme markedsføringen på passende vis. Retsgrundlaget er en legitim interesse iht. art. 6, stk. 1, sætning 1 f), i GDPR. Den legitime interesse består i behandlingen af personoplysninger med henblik på selve den direkte markedsføring (se betragtning 47 i GDPR). Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om vedkommende med henblik på sådan markedsføring. En sådan indsigelse kan til enhver tid ske ved brug af de kontaktoplysninger, som er nævnt under "Den dataansvarliges navn og adresse". Ved markedsføring via e-mail finder du også et opt-out-link direkte i den respektive e-mail. Vi opbevarer oplysningerne til dette formål, så længe vi har interesse i at indgå en kontrakt med den pågældende virksomhed, eller indtil der er gjort indsigelse.

V. Profiler på sociale medier

Ud over vores onlinetilstedeværelse har vi desuden profiler på de sociale netværk "Facebook", "Instagram" og "LinkedIn" på basis af vores legitime interesse i at informere om de forskellige karrieremuligheder hos os og i nemt at stille respektiv information fra vores virksomhed til rådighed for interessenter via forskellige medier.

Tjenesteudbyder for Facebook er Facebook Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderselskab er Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook er certificeret under EU-US-Privacy Shield-aftalen og garanterer dermed et passende beskyttelsesniveau ved behandling af personoplysninger.

Tjenesteudbyder for Instagram er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Tjenesteudbyder for LinkedIn er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Ved brug af sociale netværk kan brugerens personoplysninger blive behandlet uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det omfatter især de oplysninger, som brugeren har afgivet på det sociale netværk (navn, adresse, e-mail, telefonnummer) samt IP-adressen.

Oplysningerne kan ved hjælp af cookies desuden bruges til oprettelse af brugerprofiler samt til markedsundersøgelser og reklameformål.

Hvad angår behandling af personoplysninger inden for rammerne af brugen af vores Facebook-side, har vi og Facebook et fælles ansvar. Den pågældende aftale kan se på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Yderligere detaljer findes i hhv. Facebooks (https://www.facebook.com/about/privacy) og Instagrams (instagram.com/about/legal/privacy) databeskyttelseserklæringer.

www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen er det desuden muligt at definere sine markedsføringspræferencer.

VI. Levering af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores internetside besøges, registrerer vores system automatisk data og information fra den opkaldende computers system.

I den forbindelse indsamles følgende oplysninger:

 • Oplysninger om browsertype og anvendt version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for besøg
 • Websteder, hvorfra brugerens system når til vores internetside
 • Websteder, som brugerens system tilgår via vores hjemmeside
 • Browserens lande- og sprogindstillinger (kontrolside)

Oplysningerne bliver desuden gemt i logfilerne i vores system. Disse oplysninger gemmes ikke sammen med andre personoplysninger om brugeren.

2. Retsgrundlag for databehandlingen 

Retsgrundlag for den midlertidige opbevaring af oplysningerne og logfilerne er art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre levering af websiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse opbevares, så længe sessionen varer.

Opbevaring i logfiler sker for at sikre funktionsdygtigheden af webstedet. Ydermere anvendes oplysningerne til optimering af webstedet og til sikring af sikkerheden i vores informationstekniske systemer. Oplysningerne analyseres ikke med henblik på markedsføringsformål i denne sammenhæng.

Også til disse formål er vores legitime interesse databehandling iht. art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling. Ved indsamling af oplysningerne med henblik på at levere websiden er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet.

Ved opbevaring af oplysningerne i logfiler er dette tilfældet senest efter syv dage. Opbevaring derudover er mulig. I så fald slettes eller modificeres brugernes IP-adresser, således at kobling med den opkaldende client ikke længere er mulig.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamling af oplysningerne til levering af webstedet og opbevaring af oplysningerne i logfiler er tvingende nødvendig for internetsidens drift. Derfor har brugeren ingen mulighed for at gøre indsigelse.

VII. Anvendelse af cookies

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger besøger et websted, kan der gemmes en cookie på brugerens systemdrev. Denne cookie indeholder en karakteristisk sekvens af tegn, der muliggør en entydig identifikation af browseren ved nyt besøg på webstedet.

Vi bruger cookies for at gøre vores website mere brugervenlig. Nogle elementer på vores internetside kræver, at den opkaldende browser også kan identificeres efter sideskift.

I den forbindelse gemmes og overføres følgende oplysninger i cookies:

 • Sprogindstillinger
 • Landeindstilling
 • Sessionsindstillinger (Session-ID)

Derudover bruger vi cookies på vores websted, som muliggør analyse af brugerens browseradfærd.

På denne måde kan følgende oplysninger overføres:

 • Indtastede søgebegreber
 • Hyppighed af sidebesøg
 • Brug af webstedsfunktioner
 • Besøgte undersider og opholdsvarighed
 • Vejen til og fra vores hjemmeside

De på denne måde indsamlede brugerdata pseudonymiseres af tekniske foranstaltninger. Derfor kan oplysningerne ikke længere kobles til den besøgende bruger. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andre personoplysninger for brugeren.

2. Målretning

På basis af en cookie-teknologi indsamles der oplysninger på vores websider til optimering af vores markedsføring og den samlede onlinetilstedeværelse. Disse oplysninger bruges ikke til at identificere dig personligt, men anvendes udelukkende til pseudonymiseret analyse af brugen af hjemmesiden. Dine oplysninger bliver aldrig sammenholdt med de personoplysninger, vi opbevarer. Med denne teknologi kan vi præsentere dig for markedsføring og/eller særlige tilbud og tjenester, hvis indhold er baseret på information, der er opnået i forbindelse med clickstream-analysen. Det er vores mål at gøre vores onlinetilbud så attraktivt som muligt for dig og præsentere dig for markedsføring, som stemmer overens med dine interesseområder.

3. Tredjeparts-cookies

Vi benytter os af en række reklamepartnere, som hjælper os med at gøre internettilbuddet og websiderne mere interessante for dig. Derfor bliver der ved et besøg på websiderne også gemt cookies fra partnervirksomheder på din harddisk. Det drejer sig om midlertidige/permanente cookies, der automatisk slettes efter den angivne tid. Disse midlertidige eller permanente cookies (levetid 14 dage til 10 år) gemmes på din harddisk og sletter sig selv efter den angivne tid. Også cookies fra vores partnervirksomheder indeholder kun pseudonyme, for det meste endda anonyme data. Det drejer sig f.eks. om data vedrørende produkter, du har kigget på, om der blev købt noget, hvilke produkter der blev søgt på osv. I denne sammenhæng indsamler nogle af vores reklamepartnere også ud over websiderne oplysninger om, hvilke sider du har besøgt forinden, eller hvilke produkter du f.eks. er interesseret i, for at kunne vise dig reklamer, som svarer bedst muligt til dine interesser. De pseudonyme data bliver på intet tidspunkt sammenholdt med dine personoplysninger. De har udelukkende det formål at gøre det muligt for vores reklamepartnere at vise dig reklamer, som du rent faktisk kunne være interesseret i.

4. Hvordan kan du forhindre opbevaring af cookies?

Alt efter browser kan du indstille, at opbevaring af cookies kun accepteres, hvis du giver dit samtykke. Hvis du kun vil acceptere cookies anvendt af os, men ikke cookies fra vores tjenesteydere og partnere, kan du vælge at "blokere tredjepartscookies" i din browser. Som regel vises det i menubjælken i webbrowseren over hjælpefunktionen, hvordan du kan afvise nye cookies og slette allerede modtagne cookies. På computere, der anvendes af flere og er indstillet til at acceptere cookies og Flash-cookies, anbefaler vi dig altid at logge helt af efter endt session.

5. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af cookies er art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR.

6. Formål med databehandlingen

Formålet med brugen af teknisk nødvendige cookies er at gøre brugen af websteder nemmere for brugeren. Nogle funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Disse funktioner kræver, at browseren også genkendes efter et sideskift.

Vi bruger cookies til følgende funktioner:

 • Anvendelse af sprogindstillinger
 • Landeindstillinger
 • Genkendelse af den besøgende (sessionshåndtering)

De brugerdata, der indsamles ved hjælp af teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til oprettelse af brugerprofiler.

Analyse-cookies bruges til at forbedre webstedets kvalitet og indhold. Ved hjælp af analyse-cookies får vi at vide, hvordan webstedet bruges og kan på den måde løbende optimere vores tilbud.

Også til disse formål er vores legitime interesse databehandlingen af personoplysninger iht. art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR.

7. Opbevaringens varighed, mulighed for indsigelse og fjernelse

Der gemmes cookies på brugerens computer, hvorfra de overføres til vores side. Derfor har du som bruger også fuldstændig kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i internetbrowseren kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også automatiseres. Hvis cookies deaktiveres for vores websted, er det muligvis ikke alle funktioner på webstedet, som kan bruges i fuldt omfang.

VIII. Nyhedsbreve

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vi tilbyder brugerne mulighed for at registrere sig ved angivelse af personoplysninger. Registreringen kan ske på forskellige måder (fx telefon, mail, kontakt på messer, visitkort, hjemmeside). Ved registrering på vores hjemmeside indtastes oplysningerne i et indtastningsbillede og overføres til os og gemmes. I de andre tilfælde registrerer medarbejdere oplysningerne i vores systemer. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart. Følgende oplysninger indsamles i forbindelse med registreringsprocessen:

 • Firma
 • Momsnummer
 • Branche
 • Kære
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Vej
 • Husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Region
 • Land
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadresse
 • Beskedens emne
 • Besked

Hvis kunden er logget ind med sine adgangsdata, kan vedkommende sende en besked og i den forbindelse sætte kryds ved modtagelse af nyhedsbrevet. Herved gemmes følgende oplysninger:

 • Beskedens emne
 • Besked

Hvis brugeren ikke har været registreret før, bliver vedkommende registreret i denne proces.

Desuden bliver følgende oplysninger indsamlet i forbindelse med registreringen:

 • Dato og klokkeslæt for registrering

I forbindelse med registreringsprocessen indhentes dit samtykke til behandling af oplysningerne, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du køber varer eller tjenesteydelser fra vores internetside og i den forbindelse indtaster din e-mailadresse, kan vi efterfølgende bruge denne til at sende nyhedsbreve. I et sådant tilfælde sendes udelukkende direkte markedsføring for egne lignende varer eller tjenesteydelser via nyhedsbrevet.

Ud over anvendelsen til vores e-mail-marketingværktøj Salesforce videregives ingen oplysninger til tredjeparter i forbindelse med databehandling til udsendelse af nyhedsbreve. Oplysningerne anvendes udelukkende til udsendelse af nyhedsbrevet.

Til udsendelse af vores nyhedsbrev anvender vi tjenesten Salesforce Marketing Cloud fra virksomheden salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA (Salesforce; i Tyskland repræsenteret af: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Tyskland).

Analyse-cookies og tællepixel bruges til at forbedre vores nyhedsbreves kvalitet og indhold. Ved hjælp af disse analysemuligheder får vi at vide, hvordan nyhedsbrevene bruges og kan på den måde løbende optimere vores tilbud. Hvis ikke du ønsker det, kan du til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for behandling af oplysningerne efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet er, når brugeren har afgivet samtykke, art. 6, stk. 1, lit. a), i GDPR.

Retsgrundlag for udsendelse af nyhedsbrevet som følge af varer og tjenester er § 7, stk. 3, i den tyske lov om uretmæssig konkurrence (UWG).

3. Formål med databehandlingen

Brugerens e-mailadresse anvendes til at sende nyhedsbrevet til brugeren.

Andre personoplysninger indsamlet i forbindelse med registreringsprocessen tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller e-mailadressen.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling. De øvrige personoplysninger, som indsamles i forbindelse med registreringsprocessen, bliver som regel slettet efter syv dage.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af brugeren. Hvert nyhedsbrev indeholder et link til dette formål.

IX. Registrering

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores internetside tilbyder vi brugerne mulighed for at registrere sig ved angivelse af personoplysninger. Oplysningerne indtastes i et indtastningsbillede og overføres til os og gemmes. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart. Følgende oplysninger indsamles i forbindelse med registreringsprocessen:

 • Firma
 • Momsnummer
 • Branche
 • Kære
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Vej
 • Husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Region
 • Land
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadresse
 • Dato og klokkeslæt for registrering

I forbindelse med registreringsprocessen indhentes brugerens samtykke til behandling af disse oplysninger.

2. Retsgrundlag for databehandlingen 

Retsgrundlag for behandling af oplysningerne er, når brugeren har afgivet samtykke, art. 6, stk. 1, lit. a), i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Registrering af brugeren er nødvendig til levering af bestemte former for indhold og visse ydelser på vores websted.

Vores tilbud er udelukkende rettet mod erhvervsdrivende. Derfor vises følgende oplysninger først for brugeren efter registrering, kontrol og pålogning:

 • Funktioner for bestilling og administration af oplysninger.

Det er også nødvendigt med brugerregistrering til opfyldelse af en kontrakt med brugeren eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontrakt. De indsamlede oplysninger anvendes til afvikling af køb og forsendelse.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling.

Det er tilfældet for de oplysninger, som er afgivet i forbindelse med registreringsprocessen til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontrakt, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for gennemførelse af kontrakten. Også efter kontraktens indgåelse kan det være nødvendigt at gemme personoplysninger for kontraktpartneren til opfyldelse af kontraktmæssige eller lovbestemte forpligtelser.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve registreringen. Du kan til enhver tid ændre de opbevarede oplysninger om dig.

Ændring eller tilpasning af oplysningerne kan finde sted via følgende kanaler:

 • Telefonisk
 • Pr. mail
 • Pr. fax
 • Oplysningerne kan til dels ændres på webstedet

Hvis oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontrakt, er tidlig sletning af oplysningerne kun mulig, hvis ikke kontraktmæssige eller lovbestemte forpligtelser står i vejen herfor.

X. Kontaktformular og e-mailkontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores internetside findes en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Benytter brugeren sig af denne mulighed, bliver de oplysninger, der indtastes i indtastningsbilledet, overført til os og gemt. Det drejer sig om følgende oplysninger:

På tidspunktet for afsendelse af beskeden gemmes desuden følgende oplysninger, hvis brugeren ikke er registreret i webshoppen:

 • Firma
 • Momsnummer
 • Branche
 • Kære
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Vej
 • Husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Region
 • Land
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadresse
 • Beskedens emne
 • Besked
 • Dato og klokkeslæt for kontakt

Hvis brugeren er logget ind med sine adgangsoplysninger, gemmes følgende oplysninger:

 • Beskedens emne
 • Besked
 • Dato og klokkeslæt for kontakt

I forbindelse med afsendelsesprocessen indhentes dit samtykke til behandling af oplysningerne, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

Alternativt kan der tages kontakt via den angivne e-mailadresse. I så fald gemmes de personoplysninger, som videregives med e-mailen.

I denne sammenhæng videregives ingen oplysninger til tredjeparter. Oplysningerne bliver udelukkende anvendt til behandling af forespørgslen.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for behandling af oplysningerne er, når brugeren har afgivet samtykke, art. 6, stk. 1, lit. a), i GDPR.

Retsgrundlag for behandling af de oplysninger, som er afgivet i forbindelse med afsendelsen af en e-mail, er art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR. Har e-mailkontakten til formål at indgå en kontrakt, udgør art. 6, stk. 1, lit. b), i GDPR, yderligere retsgrundlag for behandlingen.

3. Formål med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra indtastningsbilledet anvendes udelukkende til at håndtere kontakten. I tilfælde af kontakt pr. e-mail ligger den nødvendige legitime interesse også i behandlingen af oplysningerne.

De øvrige under afsendelsesprocessen behandlede personoplysninger anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og sørge for sikkerheden i vores informationstekniske systemer.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til at opnå formålet med deres indsamling. For personoplysningerne fra kontaktformularens indtastningsbillede og de oplysninger, der er sendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når drøftelserne med brugeren er afsluttet. Drøftelserne er afsluttet, når omstændighederne viser, at den berørte sag er afklaret.

De øvrige personoplysninger, som indsamles i forbindelse med afsendelsesprocessen, bliver slettet senest efter syv dage.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage. Hvis brugeren tager kontakt til os pr. e-mail, kan vedkommende til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I så fald kan drøftelserne ikke fortsættes.

Tilbagetrækning af samtykket og indsigelse mod opbevaring kan ske ad følgende kanaler:

 • Telefonisk
 • Pr. mail
 • Pr. fax

Alle de personoplysninger, som er blevet gemt, i forbindelse med at der er taget kontakt, bliver i dette tilfælde slettet.

XI. Videregivelse af dine oplysninger til tredjepart

For at gøre vores websted så behageligt og komfortabelt som mulig for dig som bruger, anvender vi lejlighedsvist tjenester fra eksterne tjenesteudbydere. I det følgende har du mulighed for at informere dig om databeskyttelsesbestemmelserne til benyttelse og brug af benyttede tjenester og funktioner og i givet fald også gøre dine rettigheder gældende hos tjenesteudbyderne.

1. etracker

Udbyderen af dette websted bruger tjenester fra etracker GmbH fra Hamborg, Tyskland (https://www.etracker.com) til analyse af brugsdata. I den forbindelse anvendes cookies, som muliggør statistisk analyse af de besøgendes brug af webstedet. Cookies er små tekstfiler, som gemmes af internetbrowseren på brugerens enhed. etracker-cookies indeholder ingen oplysninger, som muliggør identifikation af brugeren.

De pseudonymiserede data, der dannes med etracker, bliver på vegne af udbyderen af dette websted udelukkende behandlet og opbevaret i Tyskland af etracker og er dermed underlagt de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og standarder. etracker er i den forbindelse uafhængigt testet og certificeret og har modtaget databeskyttelses-kvalitetsmærket ePrivacyseal.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, lit. f), (legitim interesse) i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores legitime interesse består i optimering af vores onlinetilbud og vores onlinetilstedeværelse. Da beskyttelse af vores besøgendes privatliv er særdeles vigtigt for os, anonymiseres IP-adressen så tidligt som muligt hos etracker, og login- eller enhedsidentifikatorer konverteres til en unik nøgle, som ikke er koblet til en person. Der sker ikke anden brug, sammenholdelse med andre oplysninger eller videregivelse til tredjeparter via etracker.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den ovenfor beskrevne databehandling, såfremt den vedrører personoplysninger. Din indsigelse har ingen negative konsekvenser for dig: Indsigelse mod dataopbevaring til kundens websted

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos etracker finder du her.

2. Salesforce

Udbyderen af dette websted benytter sig af tjenester fra virksomheden salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA (Salesforce; i Tyskland repræsenteret af: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Tyskland), (https://www.salesforce.com) til analyse af brugsdata. I den forbindelse anvendes cookies og tællepixel, som muliggør statistisk analyse af de besøgendes brug af webstedet. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af internetbrowseren på brugerens computer. Salesforce-cookies indeholder ingen oplysninger, som kan muliggøre identifikation af en bruger.

De pseudonymiserede data, der dannes med Salesforce, bliver på vegne af udbyderen af dette websted behandlet og opbevaret af Salesforce under overholdelse af EU-US Privacy Shield-aftalen og er dermed underlagt de strenge europæiske databeskyttelseslove og standarder. Salesforce er i den forbindelse uafhængigt testet og certificeret og har modtaget databeskyttelses-kvalitetsmærket TRUSTe Privacy Seal. Der er desuden indgået en EU-standardkontrakt med Salesforce.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den af Salesforce udførte databehandling, såfremt den vedrører personoplysninger. Din indsigelse har ingen negative konsekvenser for dig. Du gør indsigelse mod Salesforces databehandling ved at klikke på nedenstående knap.

JEG ACCEPTERER BEHANDLING AF MINE PERSONOPLYSNINGER MED SALESFORCE PÅ DETTE WEBSITE.

 

3. Betalingsudbyder

Som ekstern betalingsudbyder anvender vi firmaet Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg samt involverede banker (dels den kortudstedende bank og dels den kreditkortaccepterende bank). Betalingstransaktioner afvikles sikkert via Computops betalingsplatform Computop Paygate (her: kreditkort) med 3D-SECURE 2.0.

De af betalingsudbyderen behandlede data omfatter bl.a. beholdningsdata som f.eks. navn og adresse, bankdata, f.eks. kortmærke, kreditkortnumre, udløbsdato samt oplysninger vedrørende kontrakt, beløb og modtager. Oplysningerne er nødvendige for at gennemføre transaktionerne. Retsgrundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, lit b), i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) samt artikel 6, stk. 1, sætning 1, lit. c), i GDPR sammenholdt med de relevante regler i direktiv (EU) 2015/2366 (PSD 2) b.

Computop Paygate anvender som standard følgende slettefrister for betalingstransaktioner inkl. 3DS 2.0-kontroller (såfremt der ikke forinden er anmodet om individuel sletning):

 • Computop Paygate Datenbank og Computop Analytics: Sletning af betalingstransaktioner efter 12 måneder
 • Computop Reporter-database: Sletning af betalingstransaktioner efter 24 måneder
 • Opbevaring af backup af databaserne i en periode på (og sletning af disse backups efter) yderligere 12 måneder

Yderligere oplysninger, særligt om den ansvarlige afdeling og kontaktoplysninger for betalingsudbyderens databeskyttelsesrådgiver, kategorierne af personoplysninger, som behandles af betalingsudbyderen, samt betalingsudbyderens generelle forretningsbetingelser og retningslinjer for databeskyttelse kan findes på internettet på: https://www.computop.com/de/

4. Integrering af YouTube-videoer

YouTube er en tjeneste fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vi har integreret YouTube-videoer i vores onlinetilbud, som er gemt på http://www.YouTube.com og herfra kan afspilles direkte på vores websted. De er alle integreret i "udvidet databeskyttelsestilstand", dvs. at der ikke overføres oplysninger om dig som bruger til YouTube, medmindre du afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne, overføres de i afsnit 2 nævnte oplysninger. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Ved besøg på webstedet får YouTube oplysninger om, at du har besøgt den pågældende underside på vores websted. Desuden videregives server-logfilerne. Det sker uafhængigt af, om du er logget ind via en YouTube-brugerkonto, eller om du ikke har en brugerkonto. Når du er logget på Google, kobles dine data direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker kobling med din profil hos YouTube, skal du logge ud, før knappen aktiveres. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og benytter dem til reklame, markedsundersøgelse og/eller skræddersyet udformning af selskabets websted. En sådan analyse sker især (selv for brugere, der ikke er logget på) til udarbejdelse af skræddersyet reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler og skal henvende dig til YouTube, hvis du ønsker at gøre brug heraf.

Via integrering af YouTube får brugeren mulighed for at se videoer og i givet fald udnytte YouTubes funktionaliteter. Formålet er at forbedre vores tilbud. Retsgrundlag for behandlingen er art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes dataindsamling og -behandling fremgår af databeskyttelseserklæringen. Her kan du også få yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af privatlivet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Den registreredes rettigheder

Behandles personoplysninger om dig, er du den registrerede i overensstemmelse med GDPR, og har følgende rettigheder i forhold til den dataansvarlige:

1. Ret til indsigt

Du har ret til en bekræftelse fra den dataansvarlige på, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig.

I så fald har du krav på følgende oplysninger fra den dataansvarlige:

 • Formålet med behandlingen af personoplysningerne.
 • De kategorier af personoplysninger, der behandles.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til.
 • Det påtænkte tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret, eller hvis der ikke er mulighed for konkrete oplysninger herom, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum.
 • Ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig, ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling af personoplysningerne eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling.
 • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede.
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR, og - som minimum i disse tilfælde - meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at få at vide, om de pågældende personoplysninger vedrørende dig overføres til et tredjeland eller en international organisation. I denne sammenhæng har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse fra den dataansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger vedrørende dig er urigtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

3. Ret til begrænsning af behandling

Du kan forlange begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende dig under følgende forudsætninger:

 • Hvis du bestrider rigtigheden af personoplysninger vedrørende dig, i en periode der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere, om personoplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke fastslået, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling af personoplysninger vedrørende dig er blevet begrænset, må disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Er behandlingen begrænset iht. ovennævnte forudsætninger, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Slettepligt

Du har ret til at få personoplysninger om dig slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette disse oplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. art. 6, stk. 1, lit. a), eller art. 9, stk. 2, lit. a), i GDPR, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af art. 21, stk. 2, i GDPR.
 • Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne om dig er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i art, 8, stk. 1, i GDPR.

b) Oplysninger til tredjepart

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og i henhold til art. 17, stk. 1, i GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du som den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning består ikke, hvis behandling er nødvendig

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
 • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med art. 9, stk. 2, lit. h) og i), samt art. 9, stk. 3, i GDPR
 • til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89, stk. 1, i GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i afsnit a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Ret til underretning

Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at meddele alle modtagere, som personoplysninger vedrørende dig er videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du har ret til at blive underrettet om disse modtagere af den dataansvarlige.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig, som du har givet til den dataansvarlige. Desuden har du ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. art. 6, stk. 1, lit. a), i GDPR eller art. 9, stk. 2, lit. a), i GDPR eller på en kontrakt, jf. art. 6, stk. 1, lit. b), i GDPR og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver denne ret, har du desuden ret til at få transmitteret de pågældende personoplysninger direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Andres rettigheder eller frihedsrettigheder må ikke krænkes herved.

Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

7. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på art. 6, stk. 1, lit. e) eller f), i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige behandler ikke længere personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne om dig ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF har du mulighed for at udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

8. Ret til tilbagetrækning af samtykkeerklæring

Du har til enhver tid ret til at trække din samtykkeerklæring tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

9. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

 • er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige
 • er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
 • er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Disse afgørelser må imidlertid ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. art. 9, stk. 1, i GDPR, medmindre art. 9, stk. 2, lit. a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

Vedrørende de tilfælde, der er nævnt i (1) og (3), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

10. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. art. 78 i GDPR.

XIII. Andre anvisninger

1. Fremmedsprogede sider

Såfremt dele af vores websted også tilbydes på andre sprog end tysk, er dette udelukkende en service for de af vores kunder, interessenter og medarbejdere, som ikke forstår det tyske sprog.