Service Center
kanten_kantensortiment_light
Grootste direct uit voorraad leverbare kantenassortiment in Europa
kanten_1m_light
Kanten per meter vanaf 1 meter
Voorraadartikelen voor 16.00 uur besteld worden binnen 24 uur geleverd.
Voor informatie en persoonlijk advies
Noodzakelijk toebehoren
Let op!
Voor de verwerking van deze artikelen heeft u de volgende producten nodig:
Menu
Service
OSTERMANN – Dé totaalvakhandel voor keuken-, meubel- en interieurbouw
ABS kantenband
Melamine kanten
Echt houten kanten
Aluminium kanten
PP kantenband
Afwerkranden
Omlijstingsprofielen
Acryl kantenband
Grundierkanten
PVC kantenband
Smeltlijmen
Furniture Linoleum kanten
Verlichting
Grepen
Knoppen
Greepschelpen en komgrepen
Greeplijsten
Komgrepen
Garderobe
Traphek- en handleuningsystemen
Furniture Linoleum
Sibu designplaten
Natuuroppervlakken
Wandbekleding
Steenfineer
Houten sierroosters
Constructieprofielen
Functionele profielen
Decoratieve profielen
Kastverbinders
Universele meubelverbinders
Bevestigingshoeken en vlakverbinders
Werkbladverbinders
Kastophangers / kastophangrails
Legplankverbinders
Beslag voor bedden en zitmeubels
Stelpoten & plinttoebehoren
Bevestigingsoplossingen
Schroeven & moffen
Scharnieren
Klepbeslag
Kaders als front, klep, schuif- of draaideur
Meubelrolluiken
Schuif-, draai- en vouwdeurensystemen voor meubels
Schuifdeuren als ruimteverdeler
Kastinrichtingssystemen
Ladesystemen
Ladegeleiders
Rollen / wielen
Meubelvoeten
Tafelbeslag
Kantoorinrichtingssystemen
Meubelsluitsystemen
Demping
Bedfittingen
Spoelbakken
Meng- en wastafelkranen
Afvalscheidingssystemen
Achterwandsystemen
Ontluchtingssystemen
Keukenplinten
Wastafels en -bakken
Kabelmanagement
Meubelschapsystemen
Ventilatieroosters
Kantverwerking & -bewerking
Handgereedschap
Ergonomische hulpmiddelen
Schuren & polijsten
Schroeven & moffen
Gezondheid & veiligheid
Verpakkingsmateriaal
Verwerkingstechniek
Lijmen
Reinigings-, anti-hecht-, glij- & smeermiddelen
Kitten & PUR-schuimen
Reparatiemiddelen
Achterkant- & grundierfolie
Bevestigingsoplossingen
afsluiten

Algemene Voorwaarden

OSTERMANN BELUX NV
NIJVERHEIDSZONE 'BEGIJNENMEERS' 44
1770 LIEDEKERKE
BE 0436.008.367
RPR BRUSSEL NEDERLANDSTALIG

Algemene verkoopsvoorwaarden (januari 2023)

1. Toepassing van deze voorwaarden

Alle aanbiedingen en offertes van Ostermann Belux NV ( hierna “Ostermann”) zijn geheel vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en verrichting tussen Ostermann en haar klanten (hierna “Klant”). Door het louter plaatsen en overmaken van een order bij Ostermann, verklaart de Klant voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene voorwaarden van Ostermann en deze integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden en aanvaardt de Klant om de facturen afkomstig van Ostermann elektronisch te ontvangen. In geval van enig conflict of tegenstrijdigheid, zullen de algemene voorwaarden van Ostermann prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de Klant.

2. Offerte en orderbevestiging

 1. Ostermann kan de offerteprijs aanpassen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,…). De prijsherziening geschiedt overeenkomstig de wettelijke normen. Na herziening geldt de prijs zoals vermeld op de factuur zonder dat Ostermann tot betaling van enige vergoeding van welke aard ook, aan de Klant kan worden gehouden. De orders van een Klant binden Ostermann evenmin. De prijs is deze zoals op de offerte vermeld, tenzij Ostermann zich genoodzaakt ziet deze aan te passen. Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW. Kosten voor vervoer/levering vallen ten laste van de Klant.
 2. Tussen de Klant en Ostermann komt pas en voor het eerst een overeenkomst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging of enig andere schriftelijke overeenkomst, dan wel van zodra Ostermann met de uitvoering van een bepaald order van de Klant aanvang maakt.

3. Prijs

De prijzen van Ostermann zijn aangeduid in euro, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, en zijn steeds exclusief BTW. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de verkochte zaken of het transport ervan, komen integraal ten laste van de Klant. De betalingen aan Ostermann kunnen enkel worden uitgevoerd in euro en door storting op de rekening van Ostermann, vermeld op de factuur, behoudens in geval van andersluidend schriftelijk akkoord van Ostermann.

4. Controle door Klant

Op het ogenblik van de afhaling of levering dient de Klant een bon af te tekenen voor de goede ontvangst van de verkochte zaken. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte zaken op zulk ogenblik onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteiten, de hoeveelheid en de afmetingen van de verkochte zaken overeenstemmen met hetgeen tussen Ostermann en de Klant werd overeengekomen. Het onderzoeken door de koper omvat ook het gedeeltelijke verwijderen van de beschermfolie, om vast te kunnen stellen of de geleverde goederen kleurafwijkingen of beschadigen hebben. Eventuele zichtbare gebreken of niet-conformiteit met betrekking tot de verkochte zaken dienen onverwijld op de bon te worden vermeld, en in elk geval uiterlijk op straffe van verval binnen een termijn van twee kalenderdagen na de datum van deze bon, aan Ostermann te worden kenbaar gemaakt, bij voorkeur schriftelijk en vergezeld van foto’s, waarbij de Klant zulke gebreken op gedetailleerde wijze moet beschrijven. Het gebruik door de Klant van de verkochte zaken en het verstrijken van zulke termijn impliceren elk afzonderlijk een onherroepelijke en definitieve aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken door de Klant. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichtingen in hoofde van de Klant niet op.

5. Levering en leveringstermijnen

Ostermann is niet gebonden door leverings- of uitvoeringstermijnen van derden. De door Ostermann aan de Klant meegedeelde termijn voor de afhaling of levering van de verkochte zaken is louter indicatief. In geval van abnormale vertraging, bezit de Klant het recht om haar order per aangetekend schrijven te beëindigen, en dit op voorwaarde dat de verkochte zaken nog steeds niet kunnen worden afgehaald of geleverd binnen een periode van één maand nadat Ostermann door de Klant hiertoe per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt tevens uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel ten aanzien van Ostermann, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van vergoeding.

6. Omschrijving product

 1. Alle opgaven door Ostermann van getallen, specificaties, afbeeldingen en of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Ostermann kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Om technische redenen kunnen de kleuren in de catalogus of op de website afwijken van de werkelijke kleuren. Afwijkingen kunnen geen reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
 2. Verwerkingstips voor onze producten vindt u op het desbetreffende technische productinformatie. Deze kunnen downloaden worden op onze website https://www.ostermann.eu/nl_BE.
 3. Diverse maattoleranties van onze producten zijn te vinden op het desbetreffende technische informatieblad (bij het product) op onze website.
 4. Er kunnen kleurnuanceverschillen voorkomen per product en per serie.

7. Betaling

 1. De facturen van Ostermann zijn betaalbaar op het tijdstip dat Ostermann en de Klant voor de afhaling of levering van de zaken nader zijn overeengekomen, zoals aangegeven op de factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In voorkomend geval behoudt Ostermann zich eveneens het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen van de Klant te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding.
 2. Een protest tegen een factuur van Ostermann kan uitsluitend en slechts geldig geschieden middels schriftelijk protest binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum. In geval niet aan één van deze voorwaarden is voldaan, wordt zulk protest door een Klant als niet-bestaande aanzien en wordt de betreffende factuur geacht te zijn aanvaard. Bij niet-betaling, of bij niet-integrale betaling, van de factuur binnen de gestelde termijn, is de Klant, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, moratoire intresten verschuldigd ten belope van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de integrale betaling. Bovendien zal de Klant, van rechtswege en vanaf de derde herinnering door Ostermann (middels e-mail of middels gewone post), een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15,00 EUR, onverminderd het recht van Ostermann een hoger werkelijk geleden of te lijden schade te vorderen. Betalingen door de Klant worden eerst aangerekend op interesten en kosten, en dan op de hoofdsom.

8. IT

Niettegenstaande Ostermann redelijke inspanningen levert haar e-mails en haar overige elektronische bestanden te vrijwaren van virussen en enig andere defecten dewelke computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het evenwel de uitsluitende en loutere verantwoordelijkheid van de Klant de nodige en gepaste maatregelen te nemen teneinde haar computers en/of IT-systeem tegen zulke virussen of defecten te vrijwaren en beschermen. Ostermann aanvaardt hierbij geen enkele aansprakelijkheid van welke aard ook, voor enig verlies en/of schade ingevolge of naar aanleiding van het ontvangen of het gebruik van elektronische communicatie en/of bestanden die afkomstig zijn van Ostermann.

9. Verwerking persoonsgegevens

 1. Ingevolge het plaatsen van een order bij Ostermann, verleent de Klant uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming dat diens persoonsgegevens door Ostermann mogen worden verwerkt overeenkomstig de voorschriften en de bepalingen van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de Klant die verwerkt worden, zijn: naam, adres, telefoon- & gsm-nummer, e-mail en kredietkaartgegevens. Ostermann zal deze persoonsgegevens van de Klant louter verwerken voor de volgende doeleinden: de klantenadministratie, de verwerking en opvolging van orders en de directe marketing van Ostermann.
 2. Ostermann zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan een derde persoon doorgeven zonder diens uitdrukkelijke toestemming. De Klant stemt ermee in dat de gegevens van de Klant, met uitzondering van de kredietkaartgegevens, kunnen worden doorgegeven aan een derde persoon op wie Ostermann een beroep doet voor de verwerking van het order van de Klant en voor zover deze gegevens hiervoor nodig zijn. De Klant heeft steeds het recht diens gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te verbeteren en om de betreffende gegevens uit het bestand van Ostermann te doen verwijderen. De Klant kan zich verzetten tegen de verwerking van diens gegevens voor directe marketingdoeleinden door Ostermann hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Ostermann neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde persoonsgegevens te waarborgen. De Klant erkent en aanvaardt dat de schade die de Klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van de gegevens door enige derde dewelke daartoe geenszins enige toestemming hebben verkregen, nooit op Ostermann kan worden verhaald.

10. Compensatie

Ostermann kan op elk ogenblik en zelfs na faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enig andere situatie van samenloop bij de Klant, de tegoeden en schulden compenseren en verrekenen, dewelke wederzijds bestaan tussen Ostermann en de Klant. Dergelijke compensatie kan worden uitgevoerd, zelfs indien de schulden en vorderingen nog niet zeker, vaststaand of opeisbaar zijn, ongeacht de vorm, munteenheid of het voorwerp van de schulden en de vorderingen. De berekening van zulke compensatie geschiedt in euro na, indien nodig, een omrekening van de vreemde deviezen voor rekening van de Klant.

11. Aansprakelijkheid Ostermann

 1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout is de totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid en vergoeding wegens mogelijke (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid vanwege Ostermann onder de overeenkomst met een Klant te allen tijde beperkt tot het bedrag op de factuur van deze Klant, en slechts ten belope van het door de Klant daadwerkelijk betaalde bedrag. Ostermann is onder geen beding aansprakelijk voor of gehouden tot enige vergoeding van de gevolgschade of indirecte schade in hoofde van de Klant, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel, administratie- of personeelskosten, productiebeperkingen of vorderingen van derden.
 2. Voor zover Ostermann bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van een derde persoon, kan Ostermann niet door de Klant aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout.

12. Verborgen gebreken

 1. De aansprakelijkheid in hoofde van Ostermann voor de eventuele verborgen gebreken aan de verkochte zaken is uitsluitend beperkt tot de gebreken die zich aan de verkochte zaken manifesteren binnen de zes maanden na hun afhaling of levering. De eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na de vaststelling van het bestaan van het gebrek, aan Ostermann schriftelijk te worden kenbaar gemaakt, bij voorkeur vergezeld van foto’s, waarbij de Klant zulke gebreken op gedetailleerde wijze moet beschrijven. De rechtsvordering gebaseerd op verborgen gebreken dient op straffe van verval uiterlijk binnen het jaar na ontdekking van het gebrek ingesteld worden.
 2. Deze melding schort in geen geval de betalingsverplichtingen van de Klant ten aanzien van Ostermann op.

13.Ontbinding overeenkomst

 1. Ostermann heeft het recht de overeenkomst met de Klant te allen tijde, zonder rechterlijke machtiging, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in elk van de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, nog in gebreke blijft met de behoorlijke en tijdige nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen jegens Ostermann, (ii) wanneer Ostermann gegronde redenen heeft eraan te twijfelen dat de Klant haar verplichtingen jegens Ostermann wel zal nakomen. In geval van dergelijke ontbinding houdt Ostermann zich tevens het recht voor een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade dewelke Ostermann hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van Ostermann op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien Ostermann één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt heeft de andere partij het recht om de overeenkomst mits voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden op voorwaarde dat Ostermann niet binnen de maand na ontvangst van de ingebrekestelling heeft geremedieerd aan de niet-nakoming.

14. Eigendomsoverdracht

 1. De juridische eigendom over de zaken die het voorwerp van de facturen van Ostermann uitmaken, gaat uitsluitend over op de Klant op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, kosten, intresten en enig andere financiële lasten krachtens de overeenkomst tussen Ostermann en de Klant. Het risico op verlies of vernietiging van deze zaken zal niettemin integraal door de Klant worden gedragen vanaf het moment dat de zaak wordt afgehaald of geleverd.
 2. Tot op het ogenblik van de eigendomsovergang is het de Klant derhalve strikt verboden de onbetaalde zaken in genot of in eigendom over te dragen aan enige derde persoon, hetzij om enige daad van beheer of beschikking met betrekking tot de onbetaalde zaken te stellen. Alle rechten van Ostermann zullen, in de plaats van de onbetaalde zaken, op de daaruit resulterende prijs of vergoeding komen.

15. Overmacht

 1. Ostermann zal van rechtswege bevrijd zijn en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis jegens de Klant in geval van overmacht, zonder dat Ostermann tot betaling van enige vergoeding van welke aard ook, aan de Klant kan worden gehouden. Ingeval Ostermann voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van een derde, geldt dit artikel ook voor overmacht of toeval bij deze derde.
 2. De notie ‘overmacht’ houdt in de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Ostermann, zelfs al was deze omstandigheid reeds te voorzien op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Zonder enige exhaustiviteit te willen nastreven, worden alleszins als een geval van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van zaken ten gevolge van ongevallen, diefstal, staking, lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (waaronder begrepen de weigering of annulering van vergunning of licentie), brandstoftekorten, uitzonderlijke verkeershinder en fouten of vertragingen te wijten aan een derde persoon. Ostermann is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen.

16. Deelbaarheid

In het geval enige bepaling (of een deel hiervan) van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig met enige bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit evenwel de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van Ostermann niet beïnvloeden, en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van het overige deel van de betreffende bepaling dat niet-afdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen Ostermann en de Klant te goeder trouw onderhandelen teneinde de niet-afdwingbare of strijdige bepaling (of het betreffende gedeelte hiervan) van deze algemene voorwaarden te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling (of het betreffende gedeelte hiervan) van deze algemene voorwaarden.

17. Afstand van recht

Enige afwijking door Ostermann van deze algemene voorwaarden zal nooit als een afstand hiervan kunnen worden beschouwd. Geen enkele onthouding en/of nalaten van Ostermann om haar rechten onder enige bepaling van deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal een afstand daarvan of een afstand van het recht van Ostermann om enig andere bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen, uitmaken.

18. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 1. De relatie tussen Ostermann en haar Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 2. In geval van enige betwisting omtrent een verrichting dewelke aan deze algemene voorwaarden onderworpen is, zijn hiervoor de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel uitsluitend en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Ostermann de vordering in te stellen en aanhangig te maken bij enig andere rechtbank.