Service Center
kanten_kantensortiment_light
Grootste direct uit voorraad leverbare kantenassortiment in Europa
kanten_1m_light
Kanten per meter vanaf 1 meter
Voorraadartikelen voor 16.00 uur besteld worden binnen 24 uur geleverd.
Voor informatie en persoonlijk advies
Noodzakelijk toebehoren
Let op!
Voor de verwerking van deze artikelen heeft u de volgende producten nodig:
Menu
Service
OSTERMANN – Dé totaalvakhandel voor keuken-, meubel- en interieurbouw
ABS kantenband
Melamine kanten
Echt houten kanten
Aluminium kanten
PP kantenband
Afwerkranden
Omlijstingsprofielen
Acryl kantenband
Grundierkanten
PVC kantenband
Smeltlijmen
Furniture Linoleum kanten
Verlichting
Grepen
Knoppen
Greepschelpen en komgrepen
Greeplijsten
Komgrepen
Garderobe
Traphek- en handleuningsystemen
Furniture Linoleum
Sibu designplaten
Natuuroppervlakken
Wandbekleding
Steenfineer
Houten sierroosters
Constructieprofielen
Functionele profielen
Decoratieve profielen
Kastverbinders
Universele meubelverbinders
Bevestigingshoeken en vlakverbinders
Werkbladverbinders
Kastophangers / kastophangrails
Legplankverbinders
Beslag voor bedden en zitmeubels
Stelpoten & plinttoebehoren
Bevestigingsoplossingen
Schroeven & moffen
Scharnieren
Klepbeslag
Kaders als front, klep, schuif- of draaideur
Meubelrolluiken
Schuif-, draai- en vouwdeurensystemen voor meubels
Schuifdeuren als ruimteverdeler
Kastinrichtingssystemen
Ladesystemen
Ladegeleiders
Rollen / wielen
Meubelvoeten
Tafelbeslag
Kantoorinrichtingssystemen
Meubelsluitsystemen
Demping
Bedfittingen
Spoelbakken
Meng- en wastafelkranen
Afvalscheidingssystemen
Achterwandsystemen
Ontluchtingssystemen
Keukenplinten
Wastafels en -bakken
Kabelmanagement
Meubelschapsystemen
Ventilatieroosters
Kantverwerking & -bewerking
Handgereedschap
Ergonomische hulpmiddelen
Schuren & polijsten
Schroeven & moffen
Gezondheid & veiligheid
Verpakkingsmateriaal
Verwerkingstechniek
Lijmen
Reinigings-, anti-hecht-, glij- & smeermiddelen
Kitten & PUR-schuimen
Reparatiemiddelen
Achterkant- & grundierfolie
Bevestigingsoplossingen
afsluiten

Privacyverklaring

Voorwoord

Privacy is een zaak van vertrouwen en wij vinden uw vertrouwen belangrijk. Wij respecteren uw persoonlijke privacy. Wij vinden het daarom belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens conform de wet verloopt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zien wij er op toe dat de verwerking aan de wettelijke eisen voldoet, zodat u met een veilig gevoel gebruik kunt maken van onze website. Wij willen u hier ook informeren over hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken.

Wij verplichten er ons toe zowel de AVG als de nationale privacywetgeving na te komen. Voor ons heeft het thema gegevensbescherming in het hele bedrijf een hoge prioriteit en wij werken uitsluitend samen met partners die kunnen aantonen dat zij gegevensbescherming even hoog in het vaandel hebben staan. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend als wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben op grond van een overeenkomst, een voorlopige overeenkomst, dienstverlening aan derden of voor zover de desbetreffende wetgeving het verwerken van gegevens toestaat, dan wel verplicht stelt. De volgende privacyverklaring omvat zowel het momenteel geldende, nationale regelgevingskader als ook de vanaf 25 mei 2018 in heel Europa geldende Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Verwijzingen naar rechtsgrondslagen zijn vanaf 25 mei 2018 maatgevend. Wij verkopen in geen geval uw gegevens, noch geven wij deze door aan niet-gerechtigde derden. Hieronder geven wij u gedetailleerde informatie over hoe wij in onze onderneming omgaan met uw gegevens.

U kunt het document printen of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies in uw browser. In de volgende privacyverklaring krijgt u uitleg over het soort gegevens die op onze website worden verzameld en welke gegevens wij verwerken en gebruiken.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke voor privacybescherming

De verantwoordelijke in de zin van de AVG-regelgeving, andere nationale privacywetgeving van de lidstaten en andere bepalingen op het gebied van privacybescherming is:

Ostermann BeLux NV
I.Z. Begijnenmeers 44 
1770 Liedekerke
België

Tel.: +32 (0)53 68 17 51
E-mail: datenschutzbeauftragter@ostermann.eu
Website: www.ostermann.eu

II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor privacybescherming 

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Fachstelle für Datenschutz
Am TÜV 1
D-45307 Essen
Duitsland

Tel. +49 (0)201 - 8999 899
Telefax +49 (0) 201 - 8999 666
E-mail: privacyguard@tuvit.de

III. Algemene informatie over de verwerking van gegevens

1. Hoeveelheden persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe slechts in zoverre dat dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een goed functionerende website, voor de inhoud ervan en voor onze dienstverlening. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig, maar slechts na het verkrijgen van de toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen hierop vormen gevallen waarbij het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te vragen en waarbij het verwerken van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. Rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de persoon in kwestie vragen, vormt Art. 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van de EU de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst waarvan de contractpartner een natuurlijke persoon is, geldt Art. 6, lid 1, sub b als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een juridische verplichting waaraan ons bedrijf dient te voldoen, is Art. 6, lid 1, sub c AVGde rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betroffen personen of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, vormt Art. 6, lid 1, sub d AVG de juridische grondslag.

Als de verwerking nodig is om het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf of dat van een derde te waarborgen en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betroffene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, vormt Art. 6, lid 1, sub f AVG de grondslag voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is. De gegevens kunnen langer worden bewaard als dit voorzien is door de Europese of nationale wetgeving, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke moet voldoen. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat tot het langer bewaren van gegevens ten behoeve van het afsluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Soorten gegevensverwerking

1. Gegevensverwerking met betrekking tot ondernemers en medewerkers van ondernemers

Onze overeenkomsten met klanten en leveranciers zijn erop gericht om ondernemers en ondernemingen een zo groot mogelijke keuze aan geëigende diensten aan te bieden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens van ondernemers (bij de gegevens met betrekking tot ondernemers gaat het alleen dan om persoonsgegevens als de ondernemer een natuurlijke persoon is) of van medewerkers van ondernemingen. Met de betreffende ondernemingen of ondernemers kunnen wij een contractuele dan wel precontractuele relatie onderhouden. In voorkomende gevallen kunnen wij ook gegevens van ondernemingen en hun medewerkers verwerken als er geen sprake is van contractuele of precontractuele relatie. De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Dat wil zeggen, als er geen overeenkomst meer bestaat met de klant en wij ook niet voornemens zijn met de klant een overeenkomst aan te gaan, als er geen gerechtvaardigd belang bestaat en wij verder ook niet verplicht zijn stukken te bewaren waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen.

2. Gegevensverwerking voor de voorbereiding en het beheer van overeenkomsten

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel overeenkomsten voor te bereiden en te beheren. Dit betreft klanten en leveranciers die contractueel overeengekomen prestaties leveren. Als de klanten natuurlijke personen zijn, is de rechtsgrondslag dat de verwerking ter nakoming van een overeenkomst, of ter uitvoering van contractueel overeengekomen gebeurtenissen conform Art. 6, lid 1 b AVG plaatsvindt. Als de klanten natuurlijke personen zijn, is de rechtsgrondslag dat de verwerking ter nakoming van een overeenkomst, of ter uitvoering van contractueel overeengekomen gebeurtenissen conform Art. 6, lid 1 b AVG plaatsvindt. Het gerechtvaardigde belang ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en die van de klant. Er is in dit verband geen sprake van tegenstrijdige belangen van de betrokkene, omdat de verwerking door ons vanuit het oogpunt van onze klant al noodzakelijk is in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene (Art. 26 Duitse federale wet op de gegevensbescherming, BDSG, nieuw). Voor dit doel slaan wij persoonsgegevens op voor de duur van de overeenkomst. Verder bewaren wij boekhoudkundige stukken voor een periode van tien jaar en zakelijke correspondentie, m.a.w. alle stukken met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering of annulering van een zakelijke transactie, voor een periode van zes jaar om te voldoen aan onze wettelijke verplichting tot bewaren van gegevens volgens Art. 257, lid 1 nr. 2 HGB, Duits Wetboek van Koophandel, en Art. 147 AO, Duits Belastingwetboek. De bewaartermijn begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de zakelijke correspondentie is binnengekomen, dan wel verstuurd werd, of waarin het boekhoudkundige stuk is opgemaakt. De rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, sub c AVG.

3. Klantenservice

Wij verwerken de persoonsgegevens van een klant of potentiële klant, dan wel van zijn medewerkers als contactpersonen, die wij ontvangen in samenhang met een overeenkomst of een aanvraag van een potentiële klant ook na de beëindiging van de overeenkomst, dan wel als er geen overeenkomst tot stand is gekomen om bij een hernieuwde aanvraag van de klant of potentiële klant passende prestaties te kunnen bieden op basis van eerder gesloten overeenkomsten of aanvragen. De rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6, lid 1, sub f AVG. Het gerechtvaarddigde belang is gebaseerd op de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Voor dit doel bewaren wij persoonsgegevens als wij ervan uit kunnen gaan dat de klant ook in de toekomst een overeenkomst met ons zal aangaan, of weer zal aangaan. Hieraan komt een einde als de klant ons te kennen geeft dat hij nooit voornemens is ooit een overeenkomst met ons aan te gaan.

4. Gegevensverwerking voor algemene reclamedoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en andere ondernemers en ondernemingen met wie wij geen zakelijke relaties onderhouden en in deze samenhang eventueel ook die van contactpersonen met het oog op direct marketing, voor zover juridisch toelaatbaar. Voor zover wij deze gegevens niet rechtstreeks bij de betrokken personen hebben verzameld, kunnen wij hun contactgegevens ook uit openbare bronnen overnemen, met name van de websites van ondernemingen, bedrijvengidsen of uit personeelsadvertenties van ondernemingen. Voor het doel van direct marketing kunnen wij ook rekening houden met reeds gesloten overeenkomsten en bijzonderheden omtrent ondernemingen, zoals branche of bedrijfsomvang, om de marketing zo volledig mogelijk af te stemmen op de onderneming. De rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6, lid 1, sub 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat in de verwerking van persoonsgegevens met als doel de direct marketing zelf (vgl. overweging 47 AVG). De betrokken personen hebben het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor een dergelijke vorm van direct marketing. Dit bezwaar kunnen zij te allen tijde kenbaar maken bij 'Naam en adres van verantwoordelijke persoon', vermeld bij de contactgegevens. Als de marketing wordt uitgevoerd per e-mail, vindt de geadresseerde een opt-out link in de e-mail. Wij bewaren deze gegevens voor dit doel zo lang wij er belang bij hebben met de onderneming een overeenkomst te sluiten, dan wel tot bezwaar wordt aangetekend.

V. Socialmediaprofielen

Naast onze online aanwezigheid, onderhouden wij op grond van een gerechtvaardigd belang ook profielen op de social media 'Facebook', 'Instagram' en 'LinkedIn' om informatie te verschaffen over de verschillende loopbaanmogelijkheden bij ons bedrijf en om geïnteresseerden gemakkelijk informatie te kunnen verschaffen over onze onderneming via de verschillende media.

Facebook als dienstverlening wordt aangeboden door Facebook Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield akkoord en garandeert een adequate gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Instagram als dienstverlening wordt aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

LinkedIn als dienstverlening wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Door het gebruik van de social media kunnen persoonsgegevens van de gebruiker buiten de Europese economische ruimte worden verwerkt. Dit betreft met name de gegevens die de gebruiker in de sociale netwerken heeft opgegeven (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en zijn IP-adres.

Door cookies te plaatsen kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen en voor doeleinden van marktonderzoek en reclame.

Voor de verwerking van persoonsgegevens vanwege het gebruik van onze Facebookpagina is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van ons en Facebook. De overeenkomst kan worden ingezien op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de privacyverklaringen van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy) en Instagram (instagram.com/about/legal/privacy).

Op www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen kunnen ook de reclamevoorkeuren bij Facebook worden gedefinieerd.

VI. Het beschikbaar stellen van de website en het maken van logfiles

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Elke keer als onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die contact maakt.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over het browsersysteem en de gebruikte versie
 • het bedrijfssysteem van de gebruikers
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van het bezoek
 • websites van waar het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 • websites die door het systeem van de gebruikers via onze website worden bezocht
 • land- en taalinstellingen van de browser (besturingspagina)

Deze gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logfiles is Art. 6, lid 1, sub. f AVG.

3. Doel van de verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website te kunnen oproepen op de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logfiles wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website te verzekeren. Verder zorgen de gegevens ervoor dat de website wordt geoptimaliseerd en garanderen zij de veiligheid van onze ICT-systemen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Voor deze doeleinden hebben wij ook een gerechtvaardigde belang bij het verwerken van de gegevens volgens Art. 6, lid 1, sub f AVG.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waartoe ze werden verzameld. In het geval dat gegevens worden verzameld om de website te kunnen oproepen, worden deze gewist zodra de sessie voorbij is.

In het geval dat gegevens in logfiles worden opgeslagen, worden deze uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Er bestaat de mogelijkheid om gegevens langer te bewaren. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervreemd, zodat er geen verband meer kan worden gelegd tussen de klant die de website oproept en deze gegevens.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het gebruik van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk om de website in bedrijf te hebben. Derhalve bestaat er voor de gebruiker dan ook geen mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.

VII. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Onze website maakt gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser, dan wel vanuit de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan er een cookie op het bedrijfssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekencombinatie, waarmee de browser bij een volgende oproep van de website duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze website is het noodzakelijk dat de browser die de website oproept ook na het wisselen van een pagina nog kan worden herkend.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en verstuurd:

 • taalinstellingen
 • landinstellingen
 • sessie-instellingen (session-ID)

Wij gebruiken op onze website verder ook cookies die het mogelijk maken het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.

Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden verstuurd:

 • ingevoerde zoekbegrippen
 • frequentie waarmee de website wordt opgeroepen
 • het gebruik van websitefuncties
 • opgeroepen onderpagina's en de duur van het bezoek
 • de route van en naar onze website

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker worden door middel van technische maatregelen geanonimiseerd. Hierdoor kunnen de gegevens niet meer worden toegeschreven aan de gebruiker die de website heeft opgeroepen. De gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

2. Targeting

Op onze websites worden op basis van een cookie-technologie gegevens verzameld voor de optimalisatie van onze reclame en het volledige online-aanbod. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen uitsluitend voor de pseudonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden nooit samengevoegd met de door ons bewaarde persoonsgegevens. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden. De inhoud hiervan is gebaseerd op de informatie die met de clickstream-analyse is verzameld. Wij willen hiermee ons online-aanbod zo aantrekkelijk mogelijk maken en u reclame aanbieden die past bij uw belangstelling.

3. Third-Party-Cookies

Wij werken samen met enkele reclamepartners die ons erbij helpen ons internetaanbod en onze website voor u interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Het gaat hierbij om tijdelijke/permanente cookies, die na afloop van een bepaalde tijd automatisch worden gewist. Deze tijdelijke of permanente cookies (looptijd 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na afloop van een bepaalde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten slechts pseudonieme en meestal zelfs anonieme gegevens. Hierbij gaat het, bijvoorbeeld, om gegevens over welke producten u heeft bekeken, of u iets heeft gekocht, welke producten u heeft gezocht, etc. Daarnaast verzamelen enkele van onze reclamepartners ook informatie over websites die u vooraf heeft bezocht of voor welke producten u interesse heeft getoond, zodat zij u reclame kunnen tonen die het beste aansluit bij uw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonsgegevens. Zij hebben uitsluitend tot doel onze reclamepartners de mogelijkheid te bieden u reclame aan te bieden waarvoor u ook werkelijk belangstelling heeft.

4. Hoe kunt u de opslag van cookies verhinderen?  

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u een instelling kiezen waarbij cookies alleen worden opgeslagen als u daar toestemming voor geeft. Als u alleen de door ons gebruikte cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u in uw browser de instelling ‘cookies van derden blokkeren’ kiezen. In de regel kunt u in de hulpfunctie van de menulijst van uw browser zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Als u computers deelt met anderen, die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash cookies accepteren, adviseren wij u zich na afloop van een sessie steeds volledig af te melden.

5. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 lid 1, sub f AVG.

6. Doel van de verwerking

De toepassing van technisch noodzakelijke cookies maakt het gebruik van websites gemakkelijker voor de gebruiker. Enkele functies van onze website kunnen wij zonder het gebruik van cookies niet aanbieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina weer wordt herkend.

Cookies zijn noodzakelijk voor de volgende toepassingen:

 • het overnemen van taalinstellingen
 • landinstellingen
 • herkenning van de bezoeker (session handling)

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen.

Het gebruik van analytische cookies heeft tot doel de kwaliteit en de inhoud van onze website te verbeteren. Door de toepassing van analytische cookies komen wij nagaan hoe de website wordt gebruikt, zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen optimaliseren.

Voor deze doeleinden hebben wij ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens op de grondslag van Art. 6, lid 1, sub f AVG.

7. Duur van de bewaartermijn, mogelijkheden tot het aantekenen van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf deze aan ons doorgegeven. Vandaar dat u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies heeft. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen kunt u het doorgeven van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. In het geval dat cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat sommige functies van de website niet meer volledige kunnen worden gebruikt.

VIII. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid zich te registreren onder vermelding van hun persoonsgegevens. De registratie kan op verschillende manieren gebeuren (bijv., via telefoon, e-mail, beurscontacten, afgifte van visitekaartje, website). Bij de registratie via onze website worden de gegevens in het invoerscherm ingevuld, aan ons verzonden en opgeslagen. In de andere gevallen worden de gegevens door onze medewerkers in ons systeem verwerkt. Wij geven de gegevens niet door aan derden. De volgende gegevens worden tijdens de registratieprocedure verzameld:

 • Firmanaam
 • Btw-nr.
 • Branche
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Regio
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Uw bericht

Als de klant zich heeft ingelogd met zijn inlogegevens, kan hij een bericht sturen en hierbij de toezending van de nieuwsbrief aanvinken. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Onderwerp
 • Uw bericht

Als de gebruiker nog niet geregistreerd is, volgt de registratie tijdens dit proces.

Verder worden de volgende gegevens bij aanmelding verzameld:

 • Datum en tijd van de registratie

Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens .

Als u op onze website producten of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres vermeldt, kunnen wij dit vervolgens gebruiken voor het verzenden van een nieuwsbrief. In deze gevallen wordt via de nieuwsbrief uitsluitend direct marketing verstuurd voor soortgelijke producten of diensten.

Afgezien van het gebruik van Salesforce, ons e-mail marketing tool, worden er voor bij de gegevensverwerking voor de verzending van de nieuwsbrieven geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt.

Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de Salesforce Marketing Cloud-dienst die wordt aangeboden door salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105,USA (Salesforce; in Duitsland vertegenwoordigd door: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Duitsland).

Analytische cookies en webbakens worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van onze nieuwsbrieven en de inhoud ervan. Via de mogelijkheden die deze analyses bieden komen wij te weten hoe de nieuwsbrieven worden gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren. Als u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde hiervoor afmelden.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is de toestemming die bij de aanmelding is verleend, Art. 6 lid 1, sub a AVG.

Art. 7, lid 3 AVG is de rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrieven, als gevolg van de aankoop van producten of diensten.

3. Doel van de verwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient tot het toezenden van de newsletter.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens tijdens de aanmeldingsprocedure dient ertoe misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waartoe ze werden verzameld. De overige persoonsgegevens die bij de aanmeldingsprocedure werden verzameld, worden in de regel na een termijn van zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

De gebruiker in kwestie kan zijn abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de link die in iedere newsletter wordt vermeld.

IX. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Op onze website bieden wij de gebruikers de mogelijkheid tot registratie met hun persoonsgegevens. Wij ontvangen de gegevens die in het invoerscherm worden ingevuld en slaan deze op. Wij geven de gegevens niet door aan derden. De volgende gegevens worden tijdens de registratieprocedure verzameld:

 • Firmanaam
 • Btw-nr.
 • Branche
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Regio
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Datum en tijd van de registratie

Tijdens de registratieprocedure vragen wij de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 

De rechtsgrondslag voor de verwerking de gegevens is de toestemming die de gebruiker heeft gegeven, Art. 6, lid 1, sub a, b AVG.

3. Doel van de verwerking

De gebruiker moet op onze website inloggen om gebruik te kunnen maken van bepaalde soorten inhoud en diensten.

Ons aanbod is uitsluitend gericht op bedrijven. Dit is de reden dat de volgende informatie pas na registratie, controle en inloggen voor de gebruiker zichtbaar wordt:

 • functies voor de afhandeling van bestellingen en het beheer van de gebruikersgegevens.

Daarnaast is een registratie van de gebruiker noodzakelijk om een overeenkomst met de gebruiker te kunnen nakomen of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. De verzamelde gegevens dienen voor het afwikkelen van koop en verzending.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waartoe ze werden verzameld.

Dit is het geval als de gegevens, die tijdens de registratieprocedure van een overeenkomst of het uitvoeren van precontractuele maatregelen werden verzameld, niet meer nodig zijn. Ook na het afsluiten van de overeenkomst kan de noodzaak bestaan om persoonsgegevens van de contractpartij op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te wissen.Uw gegevens die zijn opgeslagen, kunt u te allen tijden laten wijzigen. Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te wissen.Uw gegevens die zijn opgeslagen, kunt u te allen tijden laten wijzigen.

De gegevens kunnen op de volgende wijzen worden gewijzigd of aangepast:

 • telefonisch
 • per e-mail
 • per fax
 • Deels kunnen gegevens op de website worden gewijzigd

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen, kunnen deze alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die een verwijdering beletten.

X. Contactformulier en contact per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevens die worden verwerkt

Op onze website is er een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de gegevens die op het invoerscherm worden ingevuld aan ons doorgegeven en opgeslagen. Het betreft de volgende gegevens:

Als de gebruiker niet bij de online-shop is aangemeld, worden bij de verzending van het bericht de volgende gegevens opgeslagen:

 • Firmanaam
 • Btw-nr.
 • Branche
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Regio
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Uw bericht
 • Datum en tijd van het moment dat contact wordt opgenomen

Als de gebruiker zich heeft ingelogd met zijn inloggegevens, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Onderwerp
 • Uw bericht
 • Datum en tijd van het moment dat contact wordt opgenomen

Voor de verwerking van de gegevens wordt u bij de verzendprocedure om toestemming gevraagd. Ook verwijzen wij u naar de privacyverklaring.

In plaats van gebruik te maken van het contactformulier, kunt u ons ook via ons e-mailadres een mail sturen. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die via de e-mail binnenkomen opgeslagen.

Voor wat dit betreft worden er geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking de gegevens is de toestemming die de gebruiker heeft gegeven, Art. 6 lid 1, sub a, b AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die bij het versturen van een e-mail worden doorgegeven, is Art. 6, lid 1, sub f AVG. Als het e-mailcontact bedoeld is het om een overeenkomst af te sluiten, is de rechtsgrondslag Art. 6, lid 1, sub b AVG.

3. Doel van de verwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient alleen om het contactformulier te verwerken. In het geval dat er contact wordt opgenomen per e-mail, is ook hier sprake van een vereist en gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze communicatiesystemen veilig te stellen.

4. Duur van de bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waartoe ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die ons per e-mail worden toegezonden, is dit het geval wanneer de conversatie met de gebruikers is afgesloten. De conversatie is afgesloten als uit de omstandigheden blijkt dat het onderwerp in kwestie afgesloten is.

De overige persoonsgegevens die bij de verzendprocedure worden verzameld, worden in de regel na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde herroepen. In dat geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Om uw toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen het opslaan van uw gegevens kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • telefonisch
 • per e-mail
 • per fax

Alle persoonsgegevens die als gevolg van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

XI. Doorgeven van uw gegevens aan derden

Om onze website voor u als gebruiker zo aangenaam en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, maken wij beperkt gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Hierna heeft u de mogelijkheid om u te informeren over de bepalingen voor de gegevensbescherming voor inzet en gebruik van de diensten en functies in kwestie om eventueel ook met betrekking tot deze dienstverleners uw rechten te kunnen uitoefenen.

1. etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (https://www.etracker.com) voor de analyse van gebruikersgegevens. Hierbij worden cookies toegepast voor een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de internetbrowser op de eindapparatuur van de gebruiker worden opgeslagen. etracker cookies bevatten geen informatie om een gebruiker te kunnen identificeren.

De door etracker verzamelde gepseudonimiseerde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen. Daardoor zijn zij onderhevig aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normen voor gegevensveiligheid. etracker is in dit opzicht door een onafhankelijke instantie getest, gecertificeerd en voorzien van het ePrivacyseal keurmerk voor privacybescherming.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op de rechtsgrondslag van Art. 6, lid 1, sub. f (gerechtvaardigd belang) van de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (EU-AVG). Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat wij de privacy van onze bezoekers bijzonder belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker in zo vroeg mogelijk stadium geanonimiseerd. De kenmerken voor aanmelding of apparatuur bij etracker worden in een unieke, maar niet op een persoon terug te voeren, codering omgezet. etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, slaat de gegevens niet op samen met andere gegevens en geeft ook geen gegevens door aan derden.

U kunt tegen de hiervoor beschreven gegevensverwerking te allen tijde bezwaar aantekenen voor zover er sprake is van persoonsgegevens. Het aantekenen van bezwaar heeft geen nadelige gevolgen voor u. Bezwaar tegen gegevensopslag voor de websitepagina's voor klanten

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.

2. Salesforce

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van salesforce.com, Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA (Salesforce; in Duitsland vertegenwoordigd door: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Duitsland), (https://www.salesforce.com) voor de analyse van gegevens omtrent het gebruik. Daartoe worden cookies en webbakens toegepast voor een statistische analyse van het gebruik van de website door de bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de internetbrowser op de eindapparatuur van de gebruiker opslaat. De cookies van Salesforce bevatten geen informatie om de gebruiker te kunnen identificeren.

De gepseunomiseerde gegevens, die met behulp van Salesforce worden gegenereerd, worden in opdracht van de aanbieder van deze website verwerkt en opgeslagen onder naleving van hetgeen door het EU-US Privacy Shield wordt bepaald. Daarmee zijn de gegevens onderhevig aan de strenge Europese wetten en normen voor gegevensveiligheid. Salesforce is door een onafhankelijke instantie getest, gecertificeerd en voorzien van het TRUSTe Privacy Seal keurmerk voor gegevensveilighed. Verder hebben wij met Salesforce een EU standaard overeenkomst gesloten.

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door Salesforce, voor zover het persoonsgegevens betreft. Uw bezwaar heeft voor u geen nadelige gevolgen. Door op de volgende knop te drukken geeft u te kennen bezwaar te hebben tegen de gegevensverwerking door Salesforce.

IK ACCEPTEER DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEBONDEN GEGEVENS VIA SALESFORCE OP DEZE WEBSITE.

3. Aanbieder van betaaldiensten

Wij maken gebruik van de diensten van Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Duitsland, als onze externe betaaldienstverlener, evenals betrokken banken (enerzijds de kaartuitgevende bank en anderzijds de kredietkaartaccepterende bank). Via het betaalplatform Computop Paygate worden betaaltransacties (in dit geval: met kredietkaarten) met het 3D-SECURE 2.0 proces veilig afgewikkeld.

Bestanddeel van de gegevens die de betaaldienst verwerkt zijn bestandgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, bijvoorbeeld het merk kredietkaart, kaartnummer en vervaldatum en ook informatie met betrekking tot overeenkomst, bedragen en de ontvanger. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van transacties. De gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6, lid 1, sub b van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (EU-AVG) en Art. 6, lid 1, regel 1, sub c AVG in combinatie met de overeenkomstige regelingen in richtlijn EU 2015/2366 (PSD 2) b.

Computop Paygate hanteert standaard de volgende termijnen voor het wissen van betalingstransacties met inbegrip van 3DS 2.0-controles om (voor zover niet van te voren opdracht tot een individuele schrapping wordt gegeven):

 • Computop Paygate Datenbank en Computop Analytics: wissen van betalingstransacties na 12 maanden
 • Computop Reporter Datenbank: wissen van betalingstransacties na 24 maanden
 • Bewaren van back-ups van de databanks gedurende een extra periode (en wissen van de back-ups na afloop ervan) van 12 maanden

informatie over, met name, de verantwoordelijke partij en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de betaaldienstaanbieder, de categoriën persoonsgegevens die de betaaldienstaanbieder verwerkt en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de aanbieder van betaaldiensten zijn beschikbaar op internet op: https://www.computop.com/de/

4. Integratie van YouTube-video's

YouTube is een dienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod. Deze video's zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen vanaf onze website rechtstreeks worden afgespeeld. De video's maken deel uit van onze 'uitgebreide modus voor gegevensbescherming', d.w.z. dat wij geen gegevens met betrekking tot u als gebruiker aan YouTube doorgeven als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in alinea 2 doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, wordt YouTube geïnformeerd dat u de relevante subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de server-logfiles doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk daarvan of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u hebt ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u ingelogd hebt bij Google worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u deze koppeling met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u uitloggen voor u de button gebruikt. YuoTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vormgeving naar behoefte van hun website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd hebben) om naar behoefte reclame te kunnen maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot YouTube moet wenden als u hiervan gebruik wenst te maken.

Via de integratie van YouTube heeft de gebruiker de mogelijkheid video's op te roepen en eventueel gebruik te maken van de functionaliteiten van YouTube. Ons doel is ons aanbod te verbeteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6. lid 1, sub f AVG.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevens die worden verzameld en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen ter beveiliging van uw privésfeer: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. Rechten van de betrokken persoon

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten t.o.v. de verantwoordelijke:

1. Recht van toegang

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen of wij al of niet persoonsgegevens die u betreffen verwerken.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens, kunt u van de verantwoordelijke informatie verlangen over de volgende gegevens:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers, resp. de categorieën van ontvangers, die inzicht in de betreffende persoonsgegevens hebben gekregen of nog gaan krijgen.;
 • de geplande duur van de bewaartermijn van de persoonsgegevens, of als concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van het recht bezwaar te maken bij een toezichthouder;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als deze persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de betrokken persoon;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met in begrip van profiling volgens Art. 22, lid 1 en 4 AVG en, tenminste in deze gevallen, duidelijke informatie over de logica die eraan ten grondslag ligt, de strekking ervan en de beoogde resultaten van een dergelijk verwerking voor de betrokken persoon.

U heeft het recht geïnformeerd te worden of de persoonsgegevens die u betreffen aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze context kunt u informatie eisen over de gepaste garanties volgens Art. 46 AVG met betrekking tot het doorgeven van persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie

Ten opzichte van de verantwoordelijke heeft u het recht op rectificatie en/of aanvulling voor zover de persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u een beperking van de verwerking van persoonsgegevens verlangen die u betreffen:

 • als u de juistheid bestrijdt van de persoonsgegevens die u betreffen gedurende een periode die de verantwoordelijke de mogelijkheid biedt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en daarvoor in de plaats de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eist;
 • de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor doeleinden van verwerking, maar u deze nodig heeft voor een aanspraak op, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten, of
 • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21, lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke ten opzichte van uw belangen overwegen.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van het bewaren ervan, uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming of voor een aanspraak op, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang in uw land of in een van de EU-lidstaten.

Als de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u hierover door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk worden verwijderd. De verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens die u betreffen zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens Art. 6, lid 1, sub a of Art. 9, lid 2, sub a AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U tekent volgens Art. 21, lid 1 AVG bezwaar aan tegen de verwerking en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21, lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens die u betreffen werden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen is noodzakelijk om te voldoen aan een juridische verplichting in uw land of een van de EU-lidstaten die geldt voor de verantwoordelijke.
 • De persoonsgegevens die u betreffen werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens Art. 8, lid 1 AVG verzameld.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonsgegevens die u betreffen openbaar heeft gemaakt en hij is volgens Art. 17, lid 1 AVG. verplicht de gegevens te verwijderen, moet hij met in achtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen nemen, ook van technische aard, om degenen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk zijn erover te informeren dat u als betrokkene van hem heeft geëist dat alle links naar deze persoonsgegevens, kopieën of vermenigvuldigingen van deze persoonsgegevens worden verwijderd.

c) Uitsluitingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening

 • van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op grond van het recht van de Unie of het nationale recht op de verwerking betrekking heeft en waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of een taak ter uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid volgens Art. 9, lid 2, sub h en i en Art. 9, lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden die in het openbaar belang zijn, voor wetenschappelijk of historische onderzoek of voor statistische doeleinden volgens Art. 89, lid 1 AVG voor zover het onder lid a genoemde recht naar het zich laat aanzien de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig hindert, of
 • voor de aanspraak op, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

5. Recht op informatie

Als u aanspraak heeft gemaakt op uw recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking bij de verantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers, die inzicht hebben gekregen in de gegevens, te informeren over de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat hij u informeert over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die u betreffen en die u ter beschikking heeft gesteld aan de verantwoordelijke in een gestructureerd, gebruikelijk, elektronisch verwerkbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke, zonder beletsel door de verantwoordelijke die kon beschikken over deze gegevens, voor zover

 • de bewerking berust op inwilliging volgens Art. 6, lid 1, sub a, AVG, of Art. 9, lid 2, sub a AVG, of op een overeenkomst volgens Art. 6, lid 1, sub b AVG en
 • de bewerking geautomatiseerd plaatsvindt.

Bij de uitoefening van dit recht bent u gerechtigd te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens die u betreffen rechtstreeks van de ene verantwoordelijke worden doorgegeven aan een ander, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van anderen mogen hierdoor niet worden beïnvloed.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor een bewerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak, die van publiek belang is of wordt uitgevoerd als gevolg van het openbaar gezag dat werd overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen volgens Art. 6, lid 1, sub e of f AVG, dit geldt ook voor profiling op deze grondslag.

De verantwoordelijke functionaris verwerkt de persoonsgegevens die u betreffen, hetzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking ervan kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking geschiedt ten dienste van de aanspraak op, de uitoefening of verdediging van rechten.

Als de persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt voor directe reclame, hebt u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dit doel, dit geldt ook voor profiling, voor zover deze in relatie staat tot direct marketing.

Als u bezwaar aantekent tegen de verwerking met direct marketing als doel, worden de persoonsgegevens die u betreffen niet meer voor dit doel gebruikt.

U kunt, in samenhang met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, gebruik maken van uw recht bezwaar aan te tekenen middels geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op de herroeping van de toestemming verleend op grond van de verordening bescherming persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming, die u heeft verleend op grond van de verordening bescherming persoonsgegevens, te allen tijde te herroepen. Door de toestemming te herroepen blijft de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroepen onverlet.

9. Geautomatiseerd besluit in afzonderlijke gevallen, inclusief profiling

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend berust op geautomatiseerde verwerking, inclusief profiling, dat uitwerking heeft op u of op een soortgelijke wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing wanneer het besluit

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
 • toelaatbaar is op basis van regelgeving van de Europese Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze regelgeving passende maatregelen bevat ter verzekering van uw rechten, vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of
 • wanneer het besluit met uw uitdrukkelijke toestemming tot stand komt.

Deze besluiten mogen echter niet berusten op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9, lid 1 AVG, voor zover Art. 9, lid 2, sub a of g van toepassing is en passende maatregelen werden getroffen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen.

Met het oog op de gevallen genoemd in (1) en (3) treft de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, vrijheden en uw gerechtvaardige belangen te verzekeren, waartoe minimaal het recht op ingrijpen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, uiteenzetting van het eigen standpunt en aanvechten van het besluit horen.

10. Het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie

Onverlet een andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedure hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zich uw domicilie bevindt, uw werkplek of de plek van de vermeende overtreding, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen strijdig is met hetgeen is bepaald in AVG.

De toezichthoudende instantie, bij wie het bezwaar werd ingediend, informeert de persoon die bezwaar aantekent over de stand van de bezwaarprocedure en de uitkomsten, met inbegrip van de mogelijkheid tot een rechtsprocedure volgens Art. 78 AVG.

XIII. Overige informatie

1. Pagina's in buitenlandse talen

Voor zover de aanwezigheid op het internet in andere talen dan het Duits wordt aangeboden, is dit uitsluitend een dienstverlening aan onze klanten, belangstellenden en medewerkers, die het Duits niet machtig zijn.